A randomized controlled trial of physical activity, dietary habit, and distress management with the Leadership and Coaching for Health (LEACH) program for disease-free cancer survivors

We aimed to evaluate the potential benefits of the Leadership and Coaching for Health (LEACH) program on physical activity (PA), dietary habits, and distress management in cancer survivors. | A randomized controlled trial of physical activity dietary habit and distress management with the Leadership and Coaching for Health LEACH program for disease-free cancer survivors

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.