MicroRNA-30a regulates cell proliferation and tumor growth of colorectal cancer by targeting CD73

MicroRNAs are non-coding RNAs which regulate a variety of cellular functions in the development of tumors. Among the numerous microRNAs, microRNA-30a (miR-30a) is thought to play an important role in the processes of various human tumors. In this study, we aimed to explore the role of miR-30a in the process of colorectal cancer (CRC). | MicroRNA-30a regulates cell proliferation and tumor growth of colorectal cancer by targeting CD73

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.