Prognosis and treatment of non-metastatic primary and secondary breast angiosarcoma: A comparative study

Breast angiosarcoma is a rare malignancy with limited publications confined to small retrospective case reviews and case reports. Knowledge of this disease is limited because information from previous studies is insufficient and inconsistent. | Prognosis and treatment of non-metastatic primary and secondary breast angiosarcoma A comparative study

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.