Hepatitis B virus infection and active replication promote the formation of vascular invasion in hepatocellular carcinoma

Vascular invasion, including microvascular invasion (MVI) and portal vein tumor thrombus (PVTT), is associated with the postoperative recurrence of hepatocellular carcinoma (HCC). We aimed to investigate the potential impact of hepatitis B virus (HBV) activity on the development of vascular invasion. | Hepatitis B virus infection and active replication promote the formation of vascular invasion in hepatocellular carcinoma

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
19    50    2    06-12-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.