The E2F4 prognostic signature predicts pathological response to neoadjuvant chemotherapy in breast cancer patients

Neoadjuvant chemotherapy is a key component of breast cancer treatment regimens and pathologic complete response to this therapy varies among patients. This is presumably due to differences in the molecular mechanisms that underlie each tumor’s disease pathology. | The E2F4 prognostic signature predicts pathological response to neoadjuvant chemotherapy in breast cancer patients

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.