The repressive effect of miR-148a on Wnt/ β-catenin signaling involved in Glabridininduced anti-angiogenesis in human breast cancer cells

Glabridin (GLA), a major component extracted from licorice root, has anti-inflammatory and antioxidant activities, but few studies report its mechanism of inhibition of angiogenesis. | The repressive effect of miR-148a on Wnt β-catenin signaling involved in Glabridininduced anti-angiogenesis in human breast cancer cells

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.