Long-term results of early adjuvant concurrent chemoradiotherapy for highrisk, early stage uterine cervical cancer patients after radical hysterectomy

The aim of the present study was to investigate the long-term survival outcomes and toxicities associated with our experienced early administration of adjuvant concurrent chemoradiotherapy (CCRT). | Long-term results of early adjuvant concurrent chemoradiotherapy for highrisk early stage uterine cervical cancer patients after radical hysterectomy

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.