Gamma-glutamyltransferase activity in exosomes as a potential marker for prostate cancer

Exosomes or extracellular vesicles have the potential as a diagnostic marker for various diseases including cancer. In order to identify novel exosomal markers for prostate cancer (PC), we performed proteomic analysis of exosomes isolated from PC cell lines and examined the usefulness of the marker in patients. | Gamma-glutamyltransferase activity in exosomes as a potential marker for prostate cancer

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
62    32    1    10-12-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.