KRAS mutation analysis of single circulating tumor cells from patients with metastatic colorectal cancer

The molecular profiles of tumors may inform the selection of appropriate targeted therapies. Circulating tumor cells (CTCs) reflect the real-time status of tumor genotypes. CTCs exhibit high genetic heterogeneity within a patient; accordingly, the analysis of individual CTCs, including their heterogeneity, may enable more precise treatments. | KRAS mutation analysis of single circulating tumor cells from patients with metastatic colorectal cancer

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.