Evaluation for inherited and acquired prothrombotic defects predisposing to symptomatic thromboembolism in children with acute lymphoblastic leukemia: A protocol for a prospective, observational, cohort study

Thromboembolism (TE) is a serious complication in children with acute lymphoblastic leukemia (ALL). The incidence of symptomatic thromboembolism is as high as 14% and case fatality rate of ~15%. Further, development of thromboembolism interferes with the scheduled chemotherapy with potential impact on cure rates. | Evaluation for inherited and acquired prothrombotic defects predisposing to symptomatic thromboembolism in children with acute lymphoblastic leukemia A protocol for a prospective observational cohort study

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.