Presence of human papillomavirus DNA in breast cancer: A Spanish case-control study

Breast cancer is one of the most important neoplasia among women. It was recently suggested that biological agents could be the etiological cause, particularly Human Papilloma Virus (HPV). The aim of this study was to explore the presence of HPV DNA in a case-control study. | Presence of human papillomavirus DNA in breast cancer A Spanish case-control study

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.