Diaphragmatic surgery and related complications in primary cytoreduction for advanced ovarian, tubal, and peritoneal carcinoma

To evaluate the procedures and complications of diaphragm peritonectomy (DP) and diaphragm full-thickness resection (DFTR) during primary cytoreduction for advanced stage epithelial ovarian cancer. | Diaphragmatic surgery and related complications in primary cytoreduction for advanced ovarian tubal and peritoneal carcinoma

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.