Paraneoplastic acral vascular syndrome in a patient with metastatic melanoma under immune checkpoint blockade

Paraneoplastic acral vascular syndrome (PAVS) is a rare phenomenon which is observed in patients with adenocarcinomas and other malignancies. Various potential pathogenic mechanisms such as tumour invasion of sympathetic nerves, hyperviscosity, hypercoagulability, vasoactive tumour-secreted substances, and immunological mechanisms have been suggested. | Paraneoplastic acral vascular syndrome in a patient with metastatic melanoma under immune checkpoint blockade

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.