Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12341:2018

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12341:2018 quy định phương pháp chuẩn bị, đánh dấu và đo vải dệt, sản phẩm may mặc và các tổ hợp bằng vải để sử dụng trong các phép thử đánh giá sự thay đổi kích thước sau khi xử lý theo quy định, ví dụ: giặt, giặt khô, ngâm trong nước và hấp, theo các quy trình trong TCVN 11954 (ISO 3005), TCVN 11955 (ISO 7771), ISO 6330, ISO 3175 hoặc ISO 15797. Tiêu chuẩn này có thể áp dụng cho vải dệt kim và vải dệt thoi, và các sản phẩm làm bằng vật liệu dệt để trang trí. Các quy trình trong tiêu chuẩn này không áp dụng cho vải bọc đồ nội thất. | Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12341 2018 TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 12341 2018 ISO 3759 2011 VẬT LIỆU DỆT - CHUẨN BỊ ĐÁNH DẤU VÀ ĐO MẪU THỬ VẢI VÀ SẢN PHẨM MAY MẶC TRONG PHÉP THỬ XÁC ĐỊNH SỰ THAY ĐỔI KÍCH THƯỚC Textiles - Preparation marking and measuring of fabric specimens and garments in tests for determination of dimensional change Lời nói đầu TCVN 12341 2018 hoàn toàn tương đương với ISO 3759 2011. TCVN 12341 2018 do Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc gia TCVN TC 38 Vật liệu dệt biên soạn Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. VẬT LIỆU DỆT - CHUẨN BỊ ĐÁNH DẤU VÀ ĐO MẪU THỬ VẢI VÀ SẢN PHẨM MAY MẶC TRONG PHÉP THỬ XÁC ĐỊNH SỰ THAY ĐỔI KÍCH THƯỚC Textiles - Preparation marking and measuring of fabric specimens and garments in tests for determination of dimensional change 1 Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩ n này quy định phương pháp chuẩn bị đánh dấu và đo vải dệt sản phẩm may mặc và các tổ hợp bằng vải để sử dụng trong các phép thử đánh giá sự thay đổi kích thước sau khi xử lý theo quy định ví dụ giặt giặt khô ngâm trong nước và hấp theo các quy trình trong TCVN 11954 ISO 3005 TCVN 11955 ISO 7771 ISO 6330 ISO 3175 hoặc ISO 15797. Tiêu chuẩn này có thể áp dụng cho vải dệt kim và vải dệt thoi và các sản phẩm làm bằng vật liệu dệt để trang trí. Các quy trình trong tiêu chuẩn này không áp dụng cho vải bọc đồ nội thất. 2 Tài liệu viện dẫn Các tài liệu viện dẫn sau rất cần thiết cho việc áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản mới nhất bao gồm cả các sửa đổi bổ sung nếu có . TCVN 1748 IS0139 Vật liệu dệt - Môi trường chuẩn để điều hòa và thử TCVN 7834 ISO 22198 Vật liệu dệt - Vải - Xác định chiều rộng và chiều dài TCVN 11954 ISO 3005 Vật liệu dệt - Xác định sự thay đổi kích thước của vải bởi hơi nước tự do TCVN 11955 ISO 7771 Vật liệu dệt - Xác định sự thay đổi kích thước của vải khi ngâm trong nước lạnh ISO .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.