Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12342-1:2018

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12342-1:2018 quy định phương pháp đo tỷ lệ phần trăm sự thay đổi độ xoắn cột vòng trong quần áo dệt kim đan ngang được sản xuất trên máy dệt kim, sau đó được giặt. Kết quả thu được từ các quy trình khác nhau có thể không so sánh được với nhau. Sự thay đổi về độ xoắn được tính từ các phép đo trên quần áo dệt kim trước và sau khi giặt. | Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12342-1 2018 TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 12342-1 2018 ISO 16322-1 2005 VẬT LIỆU DỆT - XÁC ĐỊNH ĐỘ XOẮN SAU KHI GIẶT - PHẦN 1 TỶ LỆ PHẦN TRĂM SỰ THAY ĐỔI ĐỘ XOẮN CỘT VÒNG TRONG QUẦN ÁO DỆT KIM Textiles - Determination of spirality after laundering - Part 1 Percentage of wale spirality change in knitted garments Lời nói đầu TCVN 12342-1 2018 hoàn toàn tương đương với ISO 16322-1 2005. ISO 16322-1 2005 đã được rà soát và phê duyệt lại vào năm 2013 với bố cục và nội dung không thay đổi. TCVN 12342-1 2018 do Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc gia TCVN TC 38 Vật liệu dệt biên soạn Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. Bộ tiêu chuẩn TCVN 12342 ISO 16322 Vật liệu dệt - Xác định độ xoắn sau khi giặt gồm các tiêu chuẩn sau - TCVN 12342-1 2018 ISO 16322-1 2005 Phần 1 Tỷ lệ phần trăm sự thay đổi độ xoắn cột vòng trong quần áo dệt kim - TCVN 12342-2 2018 ISO 16322-2 2005 Phần 2 Vải dệt thoi và dệt kim - TCVN 12342-3 2018 ISO 16322-3 2005 Phần 3 Quần áo dệt thoi và dệt kim. VẬT LIỆU DỆT - XÁC ĐỊNH ĐỘ XOẮN SAU KHI GIẶT - PHẦN 1 TỶ LỆ PHẦN TRĂM SỰ THAY ĐỔI ĐỘ XOẮN CỘT VÒNG TRONG QUẦN ÁO DỆT KIM Textiles - Determination of spirality after laundering - Part 1 Percentage of wale spirality change in knitted garments 1 Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này quy định phương pháp đo tỷ lệ phần trăm sự thay đổi độ xoắn cột vòng trong quần áo dệt kim đan ngang được sản xuất trên máy dệt kim sau đó được giặt. Kết quả thu được từ các quy trình khác nhau có thể không so sánh được với nhau. Sự thay đổi về độ xoắn được tính từ các phép đo trên quần áo dệt kim trước và sau khi giặt. 2 Tài liệu viện dẫn Các tài liệu viện dẫn sau rất cần thiết cho việc áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản mới nhất bao gồm cả các sửa đổi bổ sung nếu có . TCVN 1743 IS0139 Vật liệu dệt - Môi trường chuẩn để điều hòa và thử .

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.