Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12512-1:2018

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12512-1:2018 mô tả phương pháp phát hiện việc sử dụng một số chất màu azo không được sử dụng trong sản xuất hoặc xử lý các sản phẩm làm từ xơ dệt và có thể phản ứng với các tác nhân khử bằng cách chiết và không chiết xơ. Các chất màu azo có thể phản ứng với tác nhân khử mà không chiết là các chất được sử dụng để tạo màu bằng pigment hoặc để nhuộm: xơ xenlulo (ví dụ: bông, visco), xơ protein (ví dụ: len, tơ tằm), và xơ tổng hợp (ví dụ: polyamit, acrylic). | Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12512-1 2018 TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 12512-1 2018 ISO 14362-1 2017 VẬT LIỆU DỆT - PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH MỘT SỐ AMIN THƠM GIẢI PHÓNG TỪ CHẤT MÀU AZO - PHẦN 1 PHÁT HIỆN VIỆC SỬ DỤNG CHẤT MÀU AZO BẰNG CÁCH CHIẾT VÀ KHÔNG CHIẾT XƠ Textiles - Methods for determination of certain aromatic amines derived from azo colorants - Part 1 Detection of the use of certain azo colorants accessible with and without extracting the fibres Lời nói đầu TCVN 12512-1 2018 hoàn toàn tương đương với ISO 14362-1 2017. TCVN 12512-1 2018 do Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc gia TCVN TC 38 Vật liệu dệt biên soạn Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. Bộ tiêu chuẩn TCVN 7619 ISO 14362-1 Vật liệu dệt - Phương pháp xác định một số amin thơm giải phóng từ chất màu azo gồm các tiêu chuẩn sau - TCVN 12512-1 2018 ISO 14362-1 2017 Phần 1 Phát hiện việc sử dụng chất màu azo bằng cách chiết và không chiết xơ - TCVN 12512-3 2018 ISO 14362-3 2017 Phần 3 Phát hiện việc sử dụng một số chất màu azo có thể giải phóng 4-aminoazobenzen VẬT LIỆU DỆT - PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH MỘT SỐ AMIN THƠM GIẢI PHÓNG TỪ CHẤT MÀU AZO - PHẦN 1 PHÁT HIỆN VIỆC SỬ DỤNG CHẤT MÀU AZO BẰNG CÁCH CHIẾT VÀ KHÔNG CHIẾT XƠ Textiles - Methods for determination of certain aromatic amines derived from azo colorants - Part 1 Detection of the use of certain azo colorants accessible with and without extracting the fibres 1 Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này mô tả phương pháp phát hiện việc sử dụng một số chất màu azo không được sử dụng trong sản xuất hoặc xử lý các sản phẩm làm từ xơ dệt và có thể phản ứng với các tác nhân khử bằng cách chiết và không chiết xơ. Các chất màu azo có thể phản ứng với tác nhân khử mà không chiết là các chất được sử dụng để tạo màu bằng pigment hoặc để nhuộm Xơ xenlulo ví dụ bông visco . Xơ protein ví dụ len tơ tằm và Xơ tổng hợp ví dụ polyamit acrylic . Các chất màu azo có thể phản ứng với dịch chiết và những chất được sử dụng để nhuộm các xơ

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
41    425    3    15-06-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.