Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 1270:2017

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 1270:2017 quy định phương pháp xác định định lượng của giấy và các tông. Xác định diện tích, khối lượng của mẫu thử và từ đó tính toán định lượng. Mời các bạn cùng tham khảo. | Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 1270 2017 TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 1270 2017 ISO 536 2012 GIẤY VÀ CÁC TÔNG - XÁC ĐỊNH ĐỊNH LƯỢNG Paper and board - Determination of grammage Lời nói đầu TCVN 1270 2017 thay thế cho TCVN 1270 2008 TCVN 1270 2017 hoàn toàn tương đương với ISO 536 2012. TCVN 1270 2017 do Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc gia TCVN TC 6 Giấy và sản phẩm giấy biên soạn Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. GIẤY VÀ CÁC TÔNG - XÁC ĐỊNH ĐỊNH LƯỢNG Paper and board - Determination of grammage 1 Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này quy định phương pháp xác định định lượng của giấy và các tông. 2 Tài liệu viện dẫn Các tài liệu viện dẫn sau rất cần thiết cho việc áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản mới nhất bao gồm cả các sửa đổi. TCVN 1867 ISO 287 Giấy và các tông - Xác định hàm lượng ẩm của một lô - Phương pháp sấy khô. TCVN 3649 ISO 186 Giấy và cáctông - Lấy mẫu để xác định chất lượng trung bình. TCVN 6725 ISO 187 Giấy các tông và bột giấy - Môi trường chuẩn để điều hòa và thử và quy trình kiểm tra môi trường và điều hòa mẫu. 3 Thuật ngữ và định nghĩa Trong tiêu chuẩn này áp dụng thuật ngữ và định nghĩa sau Định lượng grammage Khối lượng trên đơn vị diện tích mass per unit area Khối lượng của một đơn vị diện tích giấy hoặc các tông được xác định bằng phương pháp thử cụ thể. CHÚ THÍCH Định lượng được biểu thị bằng gam trên mét vuông. 4 Nguyên tắc Xác định diện tích khối lượng của mẫu thử và từ đó tính toán định lượng. 5 Thiết bị dụng cụ Dao cắt có khả năng cắt lặp lại các mẫu thử có cùng kích thước danh nghĩa với sai số nằm trong khoảng 1 0 của diện tích đã biết. Diện tích này phải được đo kiểm tra thường xuyên và phải đạt được độ chính xác nêu trên diện tích trung bình thu được từ các giá trị đo này được sử dụng để tính toán định lượng. Với một số loại giấy và các tông sau khi tiến hành xác .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
294    52    5    22-02-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.