Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 6090-2:2017

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 6090-2:2017 quy định phương pháp xác định các đặc tính tiền lưu hóa của cao su hỗn luyện. Các đặc tính tiền lưu hóa xác định theo phương pháp này đưa ra phương thức đánh giá cao su hỗn luyện có thể duy trì được bao lâu ở nhiệt độ cao mà vẫn giữ được khả năng gia công. | Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 6090-2 2017 TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 6090-2 2017 ISO 289-2 2016 CAO SU CHƯA LƯU HÓA - PHƯƠNG PHÁP SỬ DỤNG NHỚT KẾ ĐĨA TRƯỢT - PHẦN 2 XÁC ĐỊNH CÁC ĐẶC TÍNH TIỀN LƯU HÓA Rubber unvulcanized - Determinations using a shearing-disc viscometer - Part 2 Determination of pre-vulcanization characteristics Mục lục Lời nói đầu 1 Phạm vi áp dụng 2 Tài liệu viện dẫn 3 Thuật ngữ và định nghĩa 4 Nguyên tắc 5 Thiết bị dụng cụ 6 Kế hoạch hiệu chuẩn 7 Chuẩn bị mẫu thử 8 Nhiệt độ thử nghiệm 9 Cách tiến hành 10 Độ chụm 11 Báo cáo thử nghiệm Phụ lục A quy định Kế hoạch hiệu chuẩn Phụ lục B tham khảo Kết quả độ chụm từ chương trình thử nghiệm liên phòng thử nghiệm Thư mục tài liệu tham khảo Lời nói đầu TCVN 6090-2 2017 thay thế TCVN 6090-2 2013. TCVN 6090-2 2017 hoàn toàn tương đương ISO 289-2 2016. TCVN 6090-2 2017 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN TC45 Cao su và sản phẩm cao su biên soạn Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. Bộ TCVN 6090 ISO 289 Cao su chưa lưu hóa - Phương pháp sử dụng nhớt kế đĩa trượt bao gồm các tiêu chuẩn sau - TCVN 6090-1 2015 ISO 289-1 2015 Phần 1 Xác định độ nhớt Mooney - TCVN 6090-2 2017 ISO 289-2 2016 Phần 2 Xác định các đặc tính tiền lưu hóa - TCVN 6090-3 2017 ISO 289-3 2015 Phần 3 Xác định giá trị Mooney Delta đối với SBR trùng hợp nhũ tương chứa dầu không có bột màu - TCVN 6090-4 2013 ISO 289-4 2003 Phần 4 Xác định tốc độ hồi phục ứng suất Mooney CAO SU CHƯA LƯU HÓA - PHƯƠNG PHÁP SỬ DỤNG NHỚT KẾ ĐĨA TRƯỢT - PHẦN 2 XÁC ĐỊNH CÁC ĐẶC TÍNH TIỀN LƯU HÓA Rubber unvulcanized - Determinations using a shearing-disc viscometer - Part 2 Determination of pre-vulcanization characteristics CẢNH BÁO 1 Những người sử dụng tiêu chuẩn này phải có kinh nghiệm làm việc trong phòng thử nghiệm thông thường. Tiêu chuẩn này không đề cập đến tất cả các vấn đề an toàn liên quan khi sử dụng. Người sử dụng tiêu chuẩn phải có trách nhiệm thiết lập các biện pháp an toàn và bảo vệ sức khỏe phù hợp với các quy

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.