Một đồng nhất thức trên đa thức đối xứng

Bài viết đưa ra và chứng minh một đồng nhất thức trên đa thức đối xứng. Để nhận được đồng nhất thức này, chúng tôi sử dụng lý thuyết nội suy, cụ thể là công thức nội suy Lagrange. | Một đồng nhất thức trên đa thức đối xứng TẠP CHÍ KHOA HỌC ĐẠI HỌC ĐÀ LẠT Tập 10 Số 2 2020 145-152 MỘT ĐỒNG NHẤT THỨC TRÊN ĐA THỨC ĐỐI XỨNG Đặng Tuấn Hiệpa Lê Văn Vĩnhb Khoa Toán-Tin học Trường Đại học Đà Lạt Lâm Đồng Việt Nam a b Khoa Khoa học cơ bản Trường Đại học Văn Lang Thành phố Hồ Chí Minh Việt Nam Tác giả liên hệ Email hiepdt@ Lịch sử bài báo Nhận ngày 26 tháng 3 năm 2020 Chỉnh sửa ngày 26 tháng 5 năm 2020 Chấp nhận đăng ngày 27 tháng 5 năm 2020 Tóm tắt Trong bài báo này chúng tôi đưa ra và chứng minh một đồng nhất thức trên đa thức đối xứng. Để nhận được đồng nhất thức này chúng tôi sử dụng lý thuyết nội suy cụ thể là công thức nội suy Lagrange. Trong phần chứng minh đồng nhất thức chúng tôi đưa ra hai cách chứng minh khác nhau. Cách chứng minh thứ hai sẽ là bước khởi đầu cho những nghiên cứu xa hơn của chúng tôi liên quan đến các đồng nhất thức trên đa thức đối xứng. Từ khóa Công thức nội suy Lagrange Đa thức đối xứng Lý thuyết nội suy. DOI http 2020 Loại bài báo Bài báo nghiên cứu gốc có bình duyệt Bản quyền 2020 Các Tác giả. Cấp phép Bài báo này được cấp phép theo CC BY-NC 145 TẠP CHÍ KHOA HỌC ĐẠI HỌC ĐÀ LẠT CHUYÊN SAN KHOA HỌC TỰ NHIÊN VÀ CÔNG NGHỆ AN IDENTITY ON SYMMETRIC POLYNOMIALS Dang Tuan Hiepa Le Van Vinhb a The Faculty of Mathematics and Computer Science Dalat University Lamdong Vietnam b The Faculty of Basic Science Van Lang University Hochiminh City Vietnam Corresponding author Email hiepdt@ Article history Received March 26th 2020 Received in revised form May 26th 2020 Accepted May 27th 2020 Abstract In this paper we propose and prove an identity on symmetric polynomials. In order to obtain this identity we use the interpolation theory in particular the Lagrange interpolation formula. In the proof of the identity we propose two different proofs. The second proof will be the first step for our further studies related to identities on symmetric polynomials. Keywords .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.