Nhận xét về chẩn đoán chửa trứng tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương năm 2017

Bài viết trình bày xác định tỷ lệ chửa trứng điều trị tại Bệnh viện Phụ Sản Trung ương; Nhận xét vai trò của siêu âm, beta hCG huyết thanh trong chẩn đoán chửa trứng. | Nhận xét về chẩn đoán chửa trứng tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương năm 2017 TẠP CHÍ PHỤ SẢN - 16 01 127 - 131 2018 NHẬN XÉT VỀ CHẨN ĐOÁN CHỬA TRỨNG TẠI BỆNH VIỆN PHỤ SẢN TRUNG ƯƠNG NĂM 2017 Mai Trọng Dũng Vũ Bá Quyết Phạm Huy Hiền Hào Bệnh viện Phụ Sản Trung ương Từ khóa chửa trứng. Tóm tắt Keywords hydatidiform. Mục tiêu Xác định tỷ lệ chửa trứng điều trị tại Bệnh viện Phụ Sản Trung ương Nhận xét vai trò của siêu âm beta hCG huyết thanh trong chẩn đoán chửa trứng. Phương pháp mô tả cắt ngang. Đối tượng các trường hợp chửa trứng được điều trị và theo dõi tại Bệnh viện Phụ Sản Trung ương trong năm 2017. Kết quả Tỷ lệ chửa trứng chiếm tỷ lệ 1 1 số bà mẹ mang thai đến điều trị tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương trong năm 2017. Tỷ lệ chửa trứng toàn phần chiếm tỷ lệ 64 8 tỷ lệ chửa trứng bán phần là 35 2 tổng số ca chửa trứng. Siêu âm có khả năng sàng lọc chửa trứng với độ nhạy là 95 độ đặc hiệu 14 . Ngưỡng xét nghiệm βhCG huyết thanh là 200000IU L với độ đặc hiệu là 99 sau khi siêu âm chẩn đoán chửa trứng. Từ khóa chửa trứng. Abstract COMMENT ABOUT THE ROLE OF ULTRASOUND AND BETA HCG SERUM TO DIAGNOSIS HYDATIDIFORM IN THE NATIONAL HOSPITAL OF OBSTETRIC AND GYNECOLOGY Objectives determine the rate of hydatidiform in pregnacies comment about the role of ultrasound and beta hCG of serum to diagnosis hydatidiform. Methods cross study. Subjects all patient hydatidiform treated at the National Hospital of Obstetric and Gyneology in 2017. Results the rate of hydatidiform in pregnacies was 1 1 . Complete Tác giả liên hệ Corresponding author hydatidiform mole were partial hydatidiform mole were Mai Trọng Dũng of the total number of hydatidiform moles. Sensitivity of ultrasound to email maitrongdung@ Ngày nhận bài received 02 04 2018 diagnosis hydatidiform was 95 specificity was 14 . After ultrasound Ngày phản biện đánh giá bài báo revised screenning the threshold for β-hCG for serum testing is 200000 IU L 02 04 2018 with a specificity of 99 . Tháng 05-2018 .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.