Các biến chứng của song thai

Song thai hay đa thai dẫn tới nhiều nguy cơ cho thai. Mặc dù tỉ lệ đa thai chỉ chiếm chưa tới 3% trong tổng số trẻ sinh ra, nhưng là một trong những vấn đề thử thách lớn cho nhà sản khoa trong quá trình theo dõi thai kỳ. Ngoài những nguy cơ giống như đơn thai như sinh non, nhẹ cân, thai chết lưu , song thai còn có nhiều nguy cơ khác mà chỉ ra trong song thai. | Các biến chứng của song thai TẠP CHÍ PHỤ SẢN - 14 02 17 - 25 2016 CÁC BIẾN CHỨNG CỦA SONG THAI Nguyễn Hồng Hoa Trường Đại học Y Dược TP. HCM Tóm tắt Song thai hay đa thai dẫn tới nhiều nguy cơ cho thai. Mặc dù tỉ lệ đa thai chỉ chiếm chưa tới 3 trong tổng số trẻ sinh ra nhưng là một trong những vấn đề thử thánh lớn cho nhà sản khoa trong quá trình theo dõi thai kỳ. Ngoài những nguy cơ giống như đơn thai như sinh non nhẹ cân thai chết lưu song thai còn có nhiều nguy cơ khác mà chỉ ra trong song thai. Abstract TWIN COMPLICATIONS There are many risks of fetal death in multiple pregnancies. Although multiple pregnancies comprise only 3 of all births they are one of the most challenges for obstetricians. Compared to the single the other characteristic risks of fetal dying are greater in twin or multiple pregnancies. 1. Song thai một thai sống một buồng ối với tuổi buồng ối thai từ 20 tuần thì có khoảng 10 Song thai một ối chiếm khoảng nguy cơ chết trong tử cung. Các một phần ba trong tổng số song dây rốn quấn vào nhau một biến thai đồng hợp tử và dẫn tới mất chứng thường gặp chiếm khoảng thai với tỉ lệ rất cao từ 50- 75 trường hợp. 1 . Song thai 2 ối có thể trở thành Một khi được chẩn đoán xử lý Tác giả liên hệ Corresponding author 1 buồng ối và nếu sự phân chia song thai một buồng ối là một vấn Nguyễn Hồng Hoa buồng ối mất đi thì cũng sẽ có tất đề vì không thể tiên lượng được khả email drhonghoa_73@ Ngày nhận bài received 10 03 2016 cả các biến chứng về bệnh suất và năng thai chết do dây rốn bắt chéo Ngày phản biện đánh giá bài báo revised tử suất giống như thế. Nghiên cứu và do thiếu các biện pháp theo dõi 20 04 2016 của Allen và cs 2 theo dõi kết quả hiệu quả. Một số dữ liệu cho thấy Tháng 05-2016 Tập 14 số 02 Ngày bài báo được chấp nhận đăng accepted 25 04 2016 thai kỳ của các trường hợp song tình trạng bắt chéo dây rốn thường 17 NGUYỄN HỒNG HOA TỔNG QUAN xảy ra sớm và thường tình trạng song thai một ối 2. Song thai dính khi đạt tới 30-32 tuần thì nguy cơ

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.