Hiệu quả điều trị thiếu máu thiếu sắt ở thai kỳ trong hai bệnh viện công tại thành phố Hồ Chí Minh

Bài viết trình bày so sánh các phác đồ điều trị thiếu máu thiếu sắt trong thai kỳ áp dụng tại các bệnh viện Thành phố Hồ Chí Minh. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Thử nghiệm lâm sàng ngẫu nhiên có đối chứng trên 337 thai phụ thiếu máu thiếu sắt tuổi thai từ 6 – 20 tuần, không có tiền căn về bệnh lý nội khoa cũng như bệnh lý huyết học. | Hiệu quả điều trị thiếu máu thiếu sắt ở thai kỳ trong hai bệnh viện công tại thành phố Hồ Chí Minh NGUYỄN DUY TÀI HUỲNH NGUYỄN KHÁNH TRANG PHẠM THANH HẢI SẢN KHOA SƠ SINH HIỆU QUẢ ĐIỀU TRỊ THIẾU MÁU THIẾU SẮT Ở THAI KỲ TRONG HAI BỆNH VIỆN CÔNG TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Nguyễn Duy Tài 1 Huỳnh Nguyễn Khánh Trang Phạm Thanh Hải 2 1 Trường Đại học Y Dược TP. HCM 2 Bệnh viện Từ Dũ Tóm tắt Mục tiêu So sánh các phác đồ điều trị thiếu máu thiếu sắt trong thai kỳ áp dụng tại các bệnh viện Thành phố Hồ Chí Minh. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu Thử nghiêm lâm sàng ngẫu nhiên có đối chứng trên 337 thai phụ thiếu máu thiếu sắt tuổi thai từ 6 20 tuần không có tiền căn về bệnh lý nội khoa cũng như bệnh lý huyết học. Tiêu chuẩn chẩn đoán thiếu máu thiếu sắt khi có đồng thời ba chỉ điểm là Hb lt 11g dL MCV lt 80 fL và ferritin lt 30µg L. Nhóm A điều trị liều sắt phân loại theo nồng độ ferritin nhóm B điều trị theo phác đồ hiện hữu tại các bệnh viện. Kết quả Tỷ lệ điều trị thành công thiếu máu ở nhóm A là 82 8 cao hơn nhóm B là 80 6 tỷ lệ điều trị thành công thiếu máu thiếu sắt thai kỳ ở nhóm A là 36 6 cao hơn nhóm B là 34 0 . Sự khác không có ý nghĩa về mặt thống kê p gt 0 05 . Abstract TREATMENT OF IRON DEFICIENCY ANEMIA IN PREGNANCY Objective Randomized clinical trials were identified on 337 pregnant women with iron deficiency anemia which compared the treatment regimen applied in hospitals in HCM city. Material and Methods We studied in pregnant women aged 6-20 weeks with no history of medical conditions as well as hematological pathologies. Criteria for diagnosis of iron deficiency anemia is Hb TẠP CHÍ PHỤ SẢN - 14 02 38 - 44 2016 1. Đặt vấn đề - Tình trạng thể chất và tinh thần có khả năng Thiếu máu thiếu sắt trong thai kỳ đã trở thành trả lời bảng phỏng vấn. một vấn đề sức khỏe cộng đồng đặc biệt là ở tầng - Thiếu máu thiếu sắt trong thai kỳ. lớp dân nghèo các nước đang phát triển. Thiếu Hb lt 11g dl. máu đã góp phần một cách trực tiếp hay gián tiếp MCV lt 80 fL. với .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.