Kết quả nuôi cấy phôi thụ tinh trong ống nghiệm với tinh trùng trữ lạnh sau phẫu thuật trích tinh trùng

Bài viết trình bày đánh giá kết quả nuôi cấy phôi thụ tinh trong ống nghiệm với tinh trùng trữ lạnh sau phẫu thuật trích tinh trùng. Kết quả có thai của nhóm sử dụng tinh trùng trữ lạnh và nhóm sử dụng tinh trùng tươi từ phẫu thuật trích tinh trùng là tương đương nhau. | Kết quả nuôi cấy phôi thụ tinh trong ống nghiệm với tinh trùng trữ lạnh sau phẫu thuật trích tinh trùng NGUYỄN THỊ THÁI THANH LÊ MINH TÂM CAO NGỌC THÀNH PHỤ KHOA NỘI TIẾT VÔ SINH KẾT QUẢ NUÔI CẤY PHÔI THỤ TINH TRONG ỐNG NGHIỆM VỚI TINH TRÙNG TRỮ LẠNH SAU PHẪU THUẬT TRÍCH TINH TRÙNG Nguyễn Thị Thái Thanh Lê Minh Tâm Cao Ngọc Thành Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Huế Tóm tắt Mục tiêu nghiên cứu Đánh giá kết quả nuôi cấy phôi thụ tinh trong ống nghiệm với tinh trùng trữ lạnh sau phẫu thuật trích tinh trùng. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu Nghiên cứu hồi cứu trên 27 cặp vợ chồng đến khám và điều trị tại Trung tâm Nội tiết Sinh sản và Vô sinh Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Huế HUECREI từ tháng 01 2014 đến tháng 12 2015 chia làm 2 nhóm nhóm 1 17 chu kỳ sử dụng tinh trùng trữ lạnh sau phẫu thuật trích tinh trùng nhóm 2 10 chu kỳ sử dụng tinh trùng tươi từ phẫu thuật. Kết quả Tỷ lệ thụ tinh tỷ lệ phôi phân chia tỷ lệ phôi tốt giữa hai nhóm sai khác không có ý nghĩa thống kê lần lượt là nhóm 1 67 16 21 27 72 29 27 08 và 36 62 19 05 nhóm 2 92 23 17 55 78 95 17 38 và 40 23 16 26 p gt 0 05 . Tỷ lệ có thai lâm sàng của 2 nhóm là 27 64 và 30 p gt 0 05 . Kết luận Kết quả có thai của nhóm sử dụng tinh trùng trữ lạnh và nhóm sử dụng tinh trùng tươi từ phẫu thuật trích tinh trùng là tương đương nhau. Abstract RESULTS OF EMBRYOS CULTURE IN IVF ICSI USING FROZEN-THAWED SPERM FROM SURGICAL SPERM RETRIEVAL Objective To determine the results of embryos culture using frozen- thawed sperm from surgical sperm retrieval. Methods Prospective study on 27 ICSI cycles dividing into 2 group Tác giả liên hệ Corresponding author using frozen-thawed sperm group n 17 and using fresh sperm group Nguyễn Thị Thái Thanh n 10 from 01 2014 to 12 2015 at the Hue Center for Reproductive email thanhtmg@ Ngày nhận bài received 10 03 2016 Endocrinology and Infertility. Ngày phản biện đánh giá bài báo revised Results The frozen-thawed sperm group showed no statistically 20 04 2016 significant .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.