Liên hệ giữa động học của phôi giai đoạn phân chia với tiềm năng phát triển phôi nang

Bài viết trình bày việc xác định mối liên hệ giữa động học của phôi giai đoạn phân chia với tiềm năng phát triển phôi nang với phương pháp: Phân tích hồi cứu trên hình thái động học của phôi được theo dõi với hệ thống nuôi cấy phôi kết hợp camera quan sát liên tục Primo Vision. | Liên hệ giữa động học của phôi giai đoạn phân chia với tiềm năng phát triển phôi nang NGUYỄN THỊ PHƯƠNG DUNG NGUYỄN HUYỀN MINH THỤY LÊ THỊ BÍCH TRÂM NGUYỄN THỊ THU LAN HỒ MẠNH TƯỜNG PHỤ KHOA NỘI TIẾT VÔ SINH LIÊN HỆ GIỮA ĐỘNG HỌC CỦA PHÔI GIAI ĐOẠN PHÂN CHIA VỚI TIỀM NĂNG PHÁT TRIỂN PHÔI NANG Nguyễn Thị Phương Dung 1 Nguyễn Huyền Minh Thụy 1 Lê Thị Bích Trâm 1 Nguyễn Thị Thu Lan 1 2 Hồ Mạnh Tường 1 2 1 Bệnh viện An Sinh 2 Khoa Y - Đại học quốc gia Từ khoá Camera quan sát phôi Tóm tắt liên tục time-lapse monitoring _ Mục tiêu Xác định mối liên hệ giữa động học của phôi giai đoạn TLM động học hình thái động học phôi giai đoạn phân chia phân chia với tiềm năng phát triển phôi nang phôi nang. Phương pháp Phân tích hồi cứu trên hình thái động học của phôi Keywords Time-lapse monitoring TLM kinetic được theo dõi với hệ thống nuôi cấy phôi kết hợp camera quan sát morphokinetic cleavage stage liên tục Primo Vision. Các chu kỳ điều trị trong nghiên cứu được embryo blastocyst. thực hiện theo phác đồ chuẩn tại IVFAS và nuôi cấy phôi nang. Các thông số động học của phôi ở giai đoạn phân chia t1 t2 t3 t4 t5 t8 cc2 s2 và s3 được phân loại theo tứ phân vị. Khả năng phát triển thành phôi nang được đánh giá theo từng nhóm phân loại để xác định khoảng thời gian tối ưu cho mỗi thông số động học của phôi ở giai đoạn phân chia. Phân tích hồi quy đa biến được thực hiện nhằm tìm ra thông số động học có giá trị tiên lượng cho tiềm năng phát triển thành phôi nang. Kết quả 568 phôi được đưa vào phân tích. Trong đó 109 phôi có tiến trình phân chia bất thường 19 19 . Dựa trên khả năng phát triển thành phôi nang khoảng thời gian tối ưu cho mỗi thông số động học ở giai đoạn phân chia được xác định t1 TẠP CHÍ PHỤ SẢN - 14 02 86 - 92 2016 Abstract RELATIONSHIP BETWEEN CLEAVAGE STAGE EMBRYO KINETICS AND BLASTOCYST DEVELOPMENT POTENTIAL Objective To determine the relationship between cleavage stage embryo kinetics and blastocyst development potential Methods This is a retrospective

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.