Bệnh lý tim ở phụ nữ mang thai: Nghiên cứu tổng kết 5 năm

Bài viết trình bày nghiên cứu một số đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng của những sản phụ mang thai có bệnh lý tim kèm theo, nghiên cứu phương pháp và kết quả can thiệp kết thúc thai kỳ ở những sản phụ này. | Bệnh lý tim ở phụ nữ mang thai Nghiên cứu tổng kết 5 năm TẠP CHÍ PHỤ SẢN - 14 03 21 - 25 2016 BỆNH LÝ TIM Ở PHỤ NỮ MANG THAI NGHIÊN CỨU TỔNG KẾT 5 NĂM Hoàng Bảo Nhân Trần Minh Thắng Nguyễn Hữu Hồng Phan Viết Tâm Bệnh viện Trung ương Huế Từ khoá Bệnh lý tim và thai Tóm tắt nghén mổ lấy thai tử vong mẹ. Mục tiêu nghiên cứu 1. Nghiên cứu một số đặc điểm lâm sàng cận Keywords Heart disease in pregnant women D amp C lâm sàng của những sản phụ mang thai có bệnh lý tim kèm theo. 2. C-section maternal death. Nghiên cứu phương pháp và kết quả can thiệp kết thúc thai kỳ ở những sản phụ này. Đối tượng nghiên cứu 346 sản phụ mang thai đã được chấm dứt thai kỳ trong khoảng thời gian từ 2010-2014 và được chẩn đoán mắc bệnh lý tim kèm theo. Phương pháp nghiên cứu Mô tả cắt ngang. Kết quả có 346 sản phụ có bệnh tim kèm theo được đưa vào nghiên cứu trong đó 56 9 mang thai con so số lần mang thai của mẫu nghiên cứu là 3 1 2 có 77 8 sản phụ được phát hiện bệnh tim trước khi có thai 85 5 vào viện ở quí 3 thai kỳ. Tuổi thai tại thời điểm nhập viện có xu hướng giảm trong khi khoảng thời gian điều trị trước khi hết thúc thai kỳ ngày càng tăng. 11 sản phụ được chỉ định nong nạo 65 6 mổ lấy thai và 23 4 sản phụ sinh đường âm đạo. Từ khóa bệnh lý tim và thai nghén mổ lấy thai tử vong mẹ. Abstract HEART DISEASE IN PREGNANT WOMEN A REVIEW OF FIVE YEARS 2010-2014 Objectives 1 To study signs and symptom of heart diseases in pregnant women 2 Estimating the methods and outcomes in these women. Materials 346 pregnant women who were terminated their Tác giả liên hệ Corresponding author pregnancies and had concurrent heart disease during 2010 to 2014. Hoàng Bảo Nhân Method A descriptive study. email baonhanob@ Ngày nhận bài received 10 06 2016 Results 346 pregnant women were included of them were Ngày phản biện đánh giá bài báo revised nulliparous the time of pregnant was 3 heart disease was detected 24 06 2016 before pregnancies in of those women and of them were Tháng

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.