Kết quả đông lạnh noãn ở bệnh nhân điều trị thụ tinh trong ống nghiệm

Bài viết trình bày nghiên cứu được thực hiện nhằm đánh giá hiệu quả của đông lạnh noãn chủ động bằng phương pháp thủy tinh hóa ở bệnh nhân điều trị thụ tinh trong ống nghiệm. | Kết quả đông lạnh noãn ở bệnh nhân điều trị thụ tinh trong ống nghiệm NGHIÊN CỨU VÔ SINH Kết quả đông lạnh noãn ở bệnh nhân điều trị thụ tinh trong ống nghiệm Lê Thụy Hồng Khả Trần Tú Cầm Phạm Dương Toàn Đơn vị Hỗ trợ sinh sản Bệnh viện đa khoa Mỹ Đức doi Tác giả liên hệ Corresponding author Lê Thụy Hồng Khả email Nhận bài received 05 12 2019 - Chấp nhận đăng accepted 20 04 2020 Tóm tắt Mục tiêu nghiên cứu Nghiên cứu được thực hiện nhằm đánh giá hiệu quả của đông lạnh noãn chủ động bằng phương pháp thủy tinh hóa ở bệnh nhân điều trị thụ tinh trong ống nghiệm. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu Đây là một nghiên cứu đoàn hệ hồi cứu được thực hiện đa trung tâm thuộc hệ thống IVFMD từ tháng 6 2017 đến 12 2018 ở bệnh nhân có đông noãn chủ động. Noãn sau khi rã đông sẽ được nuôi cấy và tiến hành thực hiện tiêm tinh trùng vào bào tương noãn như thường quy. Tỉ lệ thai lâm sàng tỉ lệ làm tổ của phôi là các yếu tố đánh giá hiệu quả trong nghiên cứu. Kết quả Từ tháng 6 2017 đến tháng 12 2018 chúng tôi đã tiến hành đông lạnh 910 chu kỳ với 2174 noãn đã được đông lạnh rã đông 196 trường hợp với số noãn rã đông là 1305 noãn trong đó có 91 trường hợp thỏa tiêu chuẩn nhận. Kết quả cho thấy tỉ lệ sống của noãn sau rã đông đạt 95 59 13 60 tỉ lệ thụ tinh 78 96 24 88 . Tỉ lệ thai lâm sàng tỉ lệ làm tổ lần lượt là 30 8 và 21 61 . Kết luận Kết quả nghiên cứu này cho thấy việc đông lạnh noãn có thể trở thành một hướng điều trị áp dụng cho bệnh nhân thụ tinh trong ống nghiệm. Từ khóa Đông lạnh noãn thủy tinh hóa. The results of in-vitro fertilization with frozen - thaw oocytes Le Thuy Hong Kha Tran Tu Cam Pham Duong Toan IVFMD My Duc General Hospital Abstract Objectives To evaluate the effectiveness of active oocyte cryopreservation at IVFMD. Methods A restropective cohort study was done at IVFMD My Duc Hospital fromJune 2017 to December 2018. Pa- tients who had active oocyte cryopreservation were recruited into the study. After .

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
6    31    2    06-12-2023
28    245    1    06-12-2023
170    38    1    06-12-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.