Nghiên cứu một số đặc điểm lâm sàng và giá trị Doppler động mạch tử cung trong dự báo tiền sản giật ở tuổi thai 11 tuần – 13 tuần 6 ngày

Bài viết trình bày khảo sát một số đặc điểm lâm sàng và giá trị dự báo tiền sản giật của chỉ số khối cơ thể, huyết áp động mạch trung bình, các chỉ số Doppler động mạch tử cung thời điểm thai 11 tuần đến 13 tuần 6 ngày. | Nghiên cứu một số đặc điểm lâm sàng và giá trị Doppler động mạch tử cung trong dự báo tiền sản giật ở tuổi thai 11 tuần 13 tuần 6 ngày NGHIÊN CỨU VÕ VĂN ĐỨC NGUYỄN TRẦN THẢO NGUYÊN TRẦN MẠNH LINH NGUYỄN VŨ QUỐC HUY CAO NGỌC THÀNH NGHIÊN CỨU MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG VÀ GIÁ TRỊ DOPPLER ĐỘNG MẠCH TỬ CUNG TRONG DỰ BÁO TIỀN SẢN GIẬT Ở TUỔI THAI 11 TUẦN 13 TUẦN 6 NGÀY Võ Văn Đức Nguyễn Trần Thảo Nguyên Trần Mạnh Linh Nguyễn Vũ Quốc Huy Cao Ngọc Thành Khoa Phụ Sản Bệnh viện Đại học Y Dược Huế Tóm tắt VALUE OF UTERINE ARTERY DOPPLER TO PREDICT PRE- Mục tiêu Khảo sát một số đặc điểm lâm sàng và ECLAMPSIA AT 11 TO 13 WEEKS 6 DAYS GESTATION giá trị dự báo tiền sản giật của chỉ số khối cơ thể huyết Objectives Screening for preeclamsia in áp động mạch trung bình các chỉ số Doppler động pregnancy at 11 13 weeks 6 days by a combination mạch tử cung thời điểm thai 11 tuần đến 13 tuần 6 of the maternal factors BMI mean arterial pressure ngày. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu and uterine artery Doppler imaging. Methods A Nghiên cứu mô tả tiến cứu trên 253 sản phụ mang prospective study on 253 pregnant women who have thai tại thời điểm thai 11 tuần đến 13 tuần 6 ngày đến performed the first trimester screening between 11 khám và theo dõi thai nghén tại Khoa Phụ Sản Bệnh weeks to 13 week 6 days at Department of Obstetrics viện Đại học Y dược Huế và Bệnh viện Trung ương Huế Hue University Hospital and Hue Central Hospital từ tháng 3 2012 đến tháng 6 2013. Kết quả nghiên from 3 2012 to 6 2013. Results There were 231 cứu Tỷ lệ mắc tiền sản giật là 5 5 tăng huyết áp unaffected control 14 of whom developed thai kì chiếm 3 2 . Tiền sử thai lưu sẩy và tiền sử gia preeclampsia 8 with gestational hypertension. đình có người mắc tiền sản giật có liên quan đến tỷ lệ There was a correlation between maternal factors mắc tiền sản giật. Chỉ số khối cơ thể BMI MAP chỉ số including miscarriage abortion and family history of PI RI của Doppler động mạch tử cung có giá trị dự báo .

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.