Thực trạng và các yếu tố ảnh hưởng đến kỹ năng cho con bú tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương năm 2011

Nghiên cứu mô tả cắt ngang được thực hiện trên 114 bà mẹ sau sinh tại bệnh viện Phụ sản Trung ương từ 9/2011 - 10/2011. Kết quả nghiên cứu cho thấy các bà mẹ cho con bú sớm trong nửa giờ đầu sau sinh vẫn còn thấp (29%). | Thực trạng và các yếu tố ảnh hưởng đến kỹ năng cho con bú tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương năm 2011 NGHIÊN CỨU Nguyễn Phương Thảo Lê Thị Bình THỰC TRẠNG VÀ CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KỸ NĂNG CHO CON BÚ TẠI BỆNH VIỆN PHỤ SẢN TRUNG ƯƠNG NĂM 2011 Nguyễn Phương Thảo 1 Lê Thị Bình 2 1 Bệnh viện phụ sản Trung Ương 2 Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam Tóm tắt FED SKILLS IN NATIONAL OBSTETRICS HOSPITAL IN 2011 Nghiên cứu mô tả cắt ngang được thực hiện trên 114 bà The Cross-sectional descriptive study was conducted mẹ sau sinh tại bệnh viện Phụ sản Trung ương từ 9 2011 - on 114 postpartum mothers at the Central Obstetrics 10 2011. Kết quả nghiên cứu cho thấy các bà mẹ cho con bú Hospital from 9 2011-10 2011. The results showed that sớm trong nửa giờ đầu sau sinh vẫn còn thấp 29 . Số lần mothers breastfeeding in the first half hour after birth was bú ngày chủ yếu là từ 8-10 lần ngày 85 1 . Có 84 2 sản still low 29 . Number of feedings from 8-10 times per phụ cho bú từ 10-30 phút trẻ bú tới khi ngủ chiếm 15 8 . day accounted for . postpartum mothers Tư thế mẹ và tư thế bế trẻ đúng đạt tỷ lệ khá cao 93 9 did breastfeeding for 10-30 minutes per time. The và 88 6 . Trẻ bú hiệu quả đạt 53 5 . Kỹ năng cho bú của proportions of accurate posture of mothers and child s bà mẹ chịu ảnh hưởng bởi gia đình 50 nhân viên y tế holding were high and . The breastfeeding 21 0 kinh nghiệm 15 8 và sách báo 13 2 . Nhóm có efficiency was . Mother s breastfeeding skills kỹ năng cho bú khá trung bình và kém chịu ảnh hưởng chủ were affected by family 50 health workers yếu từ gia đình trên 70 và theo kinh nghiệm trên 20 . experience and newspapers . Quite Riêng nhóm có kỹ năng cho bú ở mức độ tốt có 48 9 chịu medium and low feed skilled groups were impacted ảnh hưởng chủ yếu từ nhân viên y tế và 27 7 từ gia đình. mostly from family 70 and experience over 20 . Gia đình và nhân viên y tế có ảnh hưởng nhiều nhất tới hiệu Good breastfeeding skill was mainly

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
164    82    4    16-04-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.