Nghiên cứu giá trị dự đoán trọng lượng thai của thai đủ tháng qua lâm sàng và siêu âm

Bài viết trình bày đánh giá giá trị lâm sàng và siêu âm trong dự đoán trọng lượng thai. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả cắt ngang trên 356 sản phụ mang thai đủ tháng, đơn thai, tuổi thai từ 38 tuần đến 42 tuần tính theo ngày đầu tiên kỳ kinh cuối cùng và siêu âm quý đầu thai kỳ vào viện khi có các dấu hiệu chuyển dạ, quá trình thai nghén phát triển bình thường và không mắc các bệnh lý nội ngoại khoa. | Nghiên cứu giá trị dự đoán trọng lượng thai của thai đủ tháng qua lâm sàng và siêu âm NGHIÊN CỨU Lê Lam Hương Hoàng Thanh Hà NGHIÊN CỨU GIÁ TRỊ DỰ ĐOÁN TRỌNG LƯỢNG THAI CỦA THAI ĐỦ THÁNG QUA LÂM SÀNG VÀ SIÊU ÂM Lê Lam Hương Hoàng Thanh Hà Bộ môn Phụ Sản Trường Đại học Y Dược Huế Tóm tắt PREGNANCY BY COMBINATION OF CLINICAL AND Mục tiêu Đánh giá giá trị lâm sàng và siêu âm trong ULTRASOUND FEATURES dự đoán trọng lượng thai. Đối tượng và phương pháp Objectives To assess the clinical and ultrasound nghiên cứu Nghiên cứu mô tả cắt ngang trên 356 sản value in predicting fetal weight. Material and Methods phụ mang thai đủ tháng đơn thai tuổi thai từ 38 tuần Studying on 356 at term pregnancy from 38 weeks to 42 đến 42 tuần tính theo ngày đầu tiên kỳ kinh cuối cùng weeks based on the first day of the last menstrual period và siêu âm quý đầu thai kỳ vào viện khi có các dấu hiệu and the result of ultrasound within the first three months. chuyển dạ quá trình thai nghén phát triển bình thường There are signs of beginning labour. There is the normal và không mắc các bệnh lý nội ngoại khoa. Loại trừ các gestational development. Single pregnant. There is no trường hợp mẹ mắc các bệnh lý như Tiền sản giật - Sản internal surgical pathology. The mother catches some giật cao huyết áp mãn tính. Thai có các bệnh lí hay dị diseases such as Pre-eclampsia eclampsia chronic tật bẩm sinh như não úng thủy vô sọ bụng cóc thai suy hypertension. The fetal has pathologies or congenital dưỡng kém phát triển. Kết quả Trọng lượng trẻ sơ sinh malformations such as Hydrocephalus Bare-skull Frog- đủ tháng trung bình là 3183 71 432 63g. Đường kính bellied. The fetal is malnourished or poorly developed. lưỡng đỉnh trung bình của thai đủ tháng là 91 00 2 59 Results The average weight of at term infant is mm. Chu vi bụng trung bình của thai đủ tháng là 334 71 . The average BDP is mm. The 19 20 mm. Chiều dài xương đùi trung bình của thai đủ average AC at term pregnancy is

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.