Nghiên cứu tình trạng nhiễm trùng sinh dục thấp trong dọa sinh non

Bài viết trình bày xác định các tác nhân gây viêm nhiễm sinh dục thấp ở các trường hợp dọa sinh non và đồng thời tìm hiểu một số yếu tố thuận lợi của viêm nhiễm sinh dục thấp ở phụ nữ dọa sinh non. | Nghiên cứu tình trạng nhiễm trùng sinh dục thấp trong dọa sinh non NGHIÊN CỨU Lê Minh Tâm Trần Minh Thắng Nguyễn Minh Chánh NGHIÊN CỨU TÌNH TRẠNG NHIỄM TRÙNG SINH DỤC THẤP TRONG DỌA SINH NON Lê Minh Tâm 1 Trần Minh Thắng 2 Nguyễn Minh Chánh 1 1 Trường Đại học Y Dược Huế 2 Bệnh viện Trung ương Huế Tóm tắt Abstract Đặt vấn đề Sinh non là nguyên nhân hàng đầu LOWER GENITAL TRACT INFECTION IN THREATENED gây bệnh và tử vong chu sinh trên toàn thế giới. Tình PRETERM BIRTH trạng nhiễm trùng trong tử cung chiếm từ 25-40 Introduction Preterm birth is the leading cause các trường hợp sinh non và viêm nhiễm ngược dòng of perinatal morbidity and mortality worldwide. Intra- từ đường sinh dục thấp và là một yếu tố bệnh nguyên uterus infection accounts for 25-40 of preterm births của sinh non. and upstream infections from lower genital tract is one of Mục tiêu xác định các tác nhân gây viêm nhiễm sinh the etiologic factors of preterm birth. dục thấp ở các trường hợp dọa sinh non và đồng thời tìm Objectives determine common pathogens which hiểu một số yếu tố thuận lợi của viêm nhiễm sinh dục cause lower genital tract infection in threaten pre-term thấp ở phụ nữ dọa sinh non. birth and study on involving factors of these cases. Phương pháp nghiên cứu Mô tả cắt ngang trên 36 Materials and methods Cross-sectional trường hợp dọa sinh non vào điều trị tại Bệnh viện Đại học description on 36 cases diagnosed as threatened preterm Y Dược Huế từ 06 2012 đến 04 2013 qua khám lâm sàng birth in Hue University Hospital from June 2012 to April xét nghiệm dịch âm đạo bằng soi tươi nuôi cấy vi sinh 2013 by clinical examination vaginal examination with xét nghiệm nước tiểu nhằm xác định các tác nhân gây wet-mount microbiology culture urine test in order to viêm nhiễm sinh dục thấp ở các trường hợp dọa sinh non identify the causes of lower genital infection in threatened và đồng thời tìm hiểu một số yếu tố thuận lợi của viêm preterm birth and study on associated factors. nhiễm sinh dục thấp ở phụ

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
34    181    2    29-11-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.