Đánh giá kiến thức, thực hành xử trí tích cực giai đoạn 3 chuyển dạ của hộ sinh tại Bệnh viện Phụ sản Hải Dương năm 2014

Tại Bệnh viện Phụ Sản Hải Dương năm 2012 tỷ lệ chảy máu sau đẻ chiếm 12,6%. Xử trí tích cực giai đoạn 3 (XTTCGĐ3) của chuyển dạ sẽ góp phần giảm tỷ lệ này nhưng chưa được đánh giá cụ thể. Nghiên cứu có mục tiêu: (1) Mô tả kiến thức của hộ sinh về XTTCGĐ3; và (2) Đánh giá kỹ năng XTTCGĐ3 tại bệnh viện năm 2014. | Đánh giá kiến thức thực hành xử trí tích cực giai đoạn 3 chuyển dạ của hộ sinh tại Bệnh viện Phụ sản Hải Dương năm 2014 TẠP CHÍ PHỤ SẢN - 13 1 43-46 2015 ĐÁNH GIÁ KIẾN THỨC THỰC HÀNH XỬ TRÍ TÍCH CỰC GIAI ĐOẠN 3 CHUYỂN DẠ CỦA HỘ SINH TẠI BỆNH VIỆN PHỤ SẢN HẢI DƯƠNG NĂM 2014 Trần Thị Bích Thảo 1 Nguyễn Xuân Huy 2 Đỗ Quan Hà 3 1 Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương 2 Bệnh viện Phụ Sản Hải Dương 3 Bệnh viện Phụ Sản Trung ương Tóm tắt HAI DUONG HOSPITAL OF OB GYN 2014 Đặt vấn đề Tại Bệnh viện Phụ Sản Hải Dương năm Introduction At the Hai Duong Hospital of OB 2012 tỷ lệ chảy máu sau đẻ chiếm 12 6 . Xử trí tích cực GYN in 2012 the rate of postpartum hemorrhage was giai đoạn 3 XTTCGĐ3 của chuyển dạ sẽ góp phần giảm . Active management of third stage of labor tỷ lệ này nhưng chưa được đánh giá cụ thể. Nghiên cứu có AMTSL can contribute to reduction of this rate but has mục tiêu 1 Mô tả kiến thức của hộ sinh về XTTCGĐ3 và not been specifically assessed. This study s objectives 2 Đánh giá kỹ năng XTTCGĐ3 tại bệnh viện năm 2014. are 1 to describe midwives knowledge on AMTSL and Đối tượng và phương pháp nghiên cứu mô tả 2 to assess skills in AMTSL at the hospital in 2014. cắt ngang trên 40 HS được phỏng vấn và quan sát Subjects and method cross-sectional thực hành. descriptive study in 40 midwives who were interviewed Kết quả 37 5 biết cần sát khuẩn âm hộ tầng sinh and observed in their practice. môn và 25 biết cần tư vấn cho sản phụ trước XTTCGĐ3. Results know the vulva and perineum 17 5 biết cách đặt tay lên đoạn dưới tử cung để cố định needs to be disinfected and 25 know the women và 20 biết cần xoa đáy tử cung sau khi rau sổ. Không need to be counseled prior to AMTSL. know to có HS nào thực hiện đủ tất cả các bước trong XTTCGĐ3 put one hand on the lower uterine segment for fixation theo Hướng dẫn quốc gia 12 5 thực hiện đủ 3 bước cơ and 20 knows to massage the uterine fundus after bản XTTCGĐ3 theo WHO. Các nội dung có tỷ lệ thực hành delivery of the .

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
112    82    3    15-04-2024
3    257    2    15-04-2024
87    69    3    15-04-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.