Ảnh hưởng của vết mổ đẻ cũ đến biến chứng rau tiền đạo

Bài viết trình bày nhận xét ảnh hưởng của VMĐC đến biến chứng của RTĐ gây ra cho người mẹ và thai nhi. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: hồi cứu mô tả có so sánh 649 hồ sơ sản phụ RTĐ tại BVPS Hải Phòng trong 5 năm (2009 - 2013). | Ảnh hưởng của vết mổ đẻ cũ đến biến chứng rau tiền đạo SẢN KHOA VÀ SƠ SINH VŨ VĂN TÂM NGUYỄN QUỐC TRƯỜNG ẢNH HƯỞNG CỦA VẾT MỔ ĐẺ CŨ ĐẾN BIẾN CHỨNG RAU TIỀN ĐẠO Vũ Văn Tâm Nguyễn Quốc Trường Bệnh viện Phụ Sản Hải Phòng Tóm tắt Abstract Hiện nay sản phụ có vết mổ đẻ cũ VMĐC ngày OUTCOMES OF PREGNANCY IN WOMEN WITH càng gia tăng trong cộng đồng nhưng VMĐC làm PLACENTA PREVIA AND PRIOR CESAREAN SECTION nhiều bệnh lý sản khoa thêm nguy hiểm trong đó có The objective of this study aims to evaluate rau tiền đạo RTĐ . pregnancy outcomes for women with placenta previa Nghiên cứu nhằm mục tiêu nhận xét ảnh in relation to the prior cesarean delivery. hưởng của VMĐC đến biến chứng của RTĐ gây ra cho Material and method a retrospective study người mẹ và thai nhi. of 649 patients with placenta previa at the Hai Đối tượng và phương pháp nghiên cứu hồi cứu Phong hospital of obstetrics and gynecology from mô tả có so sánh 649 hồ sơ sản phụ RTĐ tại BVPS Hải 2009 to 2013. Phòng trong 5 năm 2009 - 2013 . Results in patients with placenta previa and prior Kết quả nghiên cứu lượng hemoglobin mất trong cesarean section Hb mean during operation 24 7 mổ lấy thai 24 7 11 8 g l tỷ lệ phải cắt TC 10 7 rau 11 8g l hysterectomy 10 7 placenta accreta cài răng lược 4 5 ở sản phụ RTĐ có VMĐC cao hơn 4 5 . These values were significantly higher in patient ở sản phụ RTĐ không có VMĐC 19 5 12 1 g l 4 1 without prior cesarean section. However gestational và 2 0 . Tuổi thai kết thúc thai nghén và cân nặng khi week at delivery and neonatal weight were not different sinh không có sự khác biệt giữa hai nhóm. between two groups. Kết luận VMĐC làm biến chứng của RTĐ gây ra Conclusion although prior cesarean delivery and cho người mẹ thêm nặng nề nhưng có ảnh hưởng rất placenta previa was not an independent risk factor for ít đến các biến chứng gây ra cho con. perinatal but it should be considered as a marker for Từ khóa RTĐ VMĐC biến chứng. possible obstetric complications. 1. Đặt vấn đề tỷ lệ phải cắt tử

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
3    68    1    22-02-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.