Nghiên cứu hiệu quả nuôi cấy phôi nang trong thụ tinh ống nghiệm

Bài viết trình bày đánh giá hiệu quả nuôi cấy phôi nang so với chuyển phôi giai đoạn phân chia trong thụ tinh ống nghiệm với phương pháp: Sử dụng phương pháp phân tích mô tả có theo dõi 120 chu kỳ điều trị thụ tinh trong ống nghiệm tại Trung tâm Nội tiết sinh sản và Vô sinh, Bệnh viện Đại học Y Dược Huế (HUECREI) từ tháng 2/2014 đến 02/2015 với 25 chu kỳ nuôi cấy phôi nang và 95 chu kỳ nuôi cấy – chuyển phôi giai đoạn phân cắt. | Nghiên cứu hiệu quả nuôi cấy phôi nang trong thụ tinh ống nghiệm PHỤ KHOA - NỘI TIẾT - VÔ SINH LÊ MINH TÂM NGUYỄN THỊ THÁI THANH CAO NGỌC THÀNH NGHIÊN CỨU HIỆU QUẢ NUÔI CẤY PHÔI NANG TRONG THỤ TINH ỐNG NGHIỆM Lê Minh Tâm Nguyễn Thị Thái Thanh Cao Ngọc Thành Trung tâm Nội tiết sinh sản và vô sinh Bệnh viện Đại học Y Dược Huế Tóm tắt Objective To compare the effect of blastocyst Mục tiêu Đánh giá hiệu quả nuôi cấy phôi nang culture to that of cleavage-embryo culture and so với chuyển phôi giai đoạn phân chia trong thụ tinh transfer in human in vitro fertilization IVF . ống nghiệm. Methods We used the follow-up cross-sectional Phương pháp Sử dụng phương pháp phân tích descriptivestudy to analyse120 IVF cycles at Hue Center mô tả có theo dõi 120 chu kỳ điều trị thụ tinh trong for Reproductive endocrinology and Infertility of Hue ống nghiệm tại Trung tâm Nội tiết sinh sản và Vô sinh College of Medicine and Pharmacy Hospital HUECREI Bệnh viện Đại học Y Dược Huế HUECREI từ tháng from February 2014 to February 2015 including 25 2 2014 đến 02 2015 với 25 chu kỳ nuôi cấy phôi nang blastocyst culture cycles and 95 cleavage-embryo và 95 chu kỳ nuôi cấy chuyển phôi giai đoạn phân culture and transfer cycles. Patient selection criteria was cắt. Tiêu chuẩn chọn mẫu nghiên cứu là chu kỳ có ít having at least 3 good quality embryos on day 3 and nhất 3 phôi loại 1 vào ngày 3 và đồng ý nuôi cấy phôi being in agreement with having embryos cultured on ngày 5. Chuyển phôi nang tiến hành vào ngày 5. day 5. Blastocyst transfer was performed on day 5. Kết quả Số trứng thu được số trứng thụ tinh số Results The average number of retrieved phôi vào ngày 3 và số phôi tốt ngày 3 trung bình của oocytes fertilized oocytes day 3 embryos and day các chu kỳ nuôi cấy phôi nang lần lượt là 12 6 4 5 3 good quality embryos in the blastocyst culture 7 6 3 5 7 7 3 4 và 5 0 1 8 cao hơn so với các chu kỳ cycles 12 6 4 5 7 6 3 5 7 7 3 4 and 5 0 1 8 chỉ nuôi cấy ngày 3 lần lượt là 8 9 4 8 5 4 2 7 4 1 2 1 .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
2    58    2    29-11-2023
291    34    1    29-11-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.