Nghiên cứu ảnh hưởng của nước biển dâng do biến đổi khí hậu đến diễn biến xâm nhập mặn nước dưới đất vùng đồng bằng ven biển tỉnh Hà Tĩnh

Bài viết áp dụng phương pháp mô hình để tính toán cho khu vực đồng bằng ven biển tỉnh Hà Tĩnh nhằm nghiên cứu ảnh hưởng của nước biển dâng do biến đổi khí hậu đến diễn biến xâm nhập mặn nước dưới đất. Đề xuất các giải pháp giảm nhẹ những hậu quả do biến đổi khí hậu và hiện tượng nước biển dâng. | Nghiên cứu ảnh hưởng của nước biển dâng do biến đổi khí hậu đến diễn biến xâm nhập mặn nước dưới đất vùng đồng bằng ven biển tỉnh Hà Tĩnh BÀI BÁO KHOA HỌC NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA NƯỚC BIỂN DÂNG DO BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU ĐẾN DIỄN BIẾN XÂM NHẬP MẶN NƯỚC DƯỚI ĐẤT VÙNG ĐỒNG BẰNG VEN BIỂN TỈNH HÀ TĨNH Đỗ Ngọc Thực1 Phan Văn Trường2 Tóm tắt Đồng bằng ven biển tỉnh Hà Tĩnh có đường bờ biển dài gần 137km là khu vực chịu ảnh hưởng lớn của các điều kiện tự nhiên trong đó phải kể đến là mực nước biển dâng do biến đổi khí hậu toàn cầu. Tác động của nước biển dâng là rõ rệt nhất được thể hiện bởi hiện tượng xâm nhập mặn tại đây nhiều khu vực có diện tích đất đang ngày càng bị nhiễm mặn làm thu hẹp đất canh tác gây ảnh hưởng lớn đến đời sống dân sinh và làm giảm trữ lượng chất lượng nước nhạt dưới đất đặc biệt là khả năng xâm nhập mặn của nước biển vào các tầng chứa nước trong trầm tích Đệ Tứ. Trước nguy cơ tiềm ẩn của mực nước biển dâng nghiên cứu đã áp dụng phương pháp mô hình để tính toán cho khu vực. Kết quả được đánh giá trong bài báo là mức độ xâm nhập mặn nước dưới đất trong trầm tích Đệ Tứ trên khu vực ứng với kịch bản phát thải trung bình B2 cho các năm điển hình 2020 2030 và 2050 đối tượng dự báo là quá trình biến đổi độ tổng khoáng hóa của nước. Từ khóa Biến đổi khí hậu nước biển dâng xâm nhập mặn nước dưới đất tầng chứa nước. 1. MỞ ĐẦU1 đều trong năm vào mùa mưa với lượng mưa Trên cơ sở ranh giới địa chất thành tạo Đệ khoảng 75 tổng lượng mưa cả năm chế độ Tứ và đặc điểm địa hình của vùng ven biển Hà nhiệt cao tập trung vào mùa hè trung bình Tĩnh phạm vi khu vực nghiên cứu được giới 32 90C lượng bốc hơi trung bình năm đạt trên hạn từ Vĩ Bắc và 698 1mm. Điều đó cho thấy đây là một trong Kinh Đông. Phía Bắc những khu vực đã và đang chịu tác động của giới hạn bởi sông La và sông Lam phía Nam biến đổi khí hậu BĐKH . chắn bởi Đèo Ngang phía Đông tiếp giáp với Nước biển dâng NBD do BĐKH là mối đe Biển Đông và phía Tây là phần diện tích .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
1    157    1    05-02-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.