Ngăn chặn và hạn chế lũ quét và sạt lở đất ở Tây Nguyên

Bài viết trình bày thực trạng gia tăng lũ quét và sạt lở đất ở Tây Nguyên từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm hạn chế lũ quét và sạt lở đất như: xây dựng công tác cảnh báo, dự báo sớm nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất; xây dựng thủy lợi, quy hoạch dân cư, bố trí sản xuất; công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức cho dân nhân. | Ngăn chặn và hạn chế lũ quét và sạt lở đất ở Tây Nguyên Thuc tieh - Kinh nghiem Ngan chan va han ch lu quet v i sat id dat i Tay Nguyen O NGUYEN VAN HUY hiin tal 10 quit vi sft Id dit di vi dang xiy ra ngiy mpt nhiiu hem T d Tiy Nguyin. Tlnh trfng niy giy thlpt hfl khdng nhd vi ngum vi cic cdng trlnh din sinh edng trinh glad thing thuy rf. Rit cin cd cic glil phip cd tlnh khi thi eao dihfn chivi glim thiiu din mik til da tic ding tliu c it cua hiin tupng niy gidp ngudl din Tiy NguySn in dfnh cuic sing. Gia tfing lu qufit vfi sat Id dfi t 1 2 difin tfch ctia khu vyc. NhCfng dilu hfla dflng chfiy mfit. Mai Tay Nguyfin lfi mdt trong vimg dfi t dfie nfiy trudc dfiy dupc rtmg nhfit lfi rimg 6 nhiing noi dfit nhCfng dja phi Ong dang ehju finh sy che chd khfi tfit cCia cfiy rUng. dfic Ifim cho dflng nudc mua tfip hudng tfic ddng cua sy bie n dfii Nhung nhOfng nfim gfin dfiy. rimg trung vfio sfing sufii nhilu gap 3 - khf hfiu BOKH . Trong dd. ylu tfi bi chfit phfi nghifim trpng dfi che 5 lfin vfi nhanh gfip 8 - 10 lan khi mua lupng mua phfin bfi mua vfi phCi giam sut nhilu vilng dfi t dfic c6 rimg nfin 0 qufit xfiy ra khi c6 eudng dp mua cd nhung thay dfii dfi trd thfinh dfit trfing dfii nui trpc mua Idn lfi khfl trfinh khdi. MSt kha rd net mfi day lai lfi tac nhfin hofic cd cung chi lfi cfic logi cfiy rtmg mat dfit sfi nhanh chdng bl chlnh sinh lu quel va sat Id dfi t. Sfi cd dp che phCi thfip ft cd tfie dyng phong hfia. suy giam kfit cau lien lifiu do mua d Tay Nguyfin eho tha y lupng mua nfim d nhieu khu vuc cd da u hieu Ihay doi theo hudng noi mUa nhilu thi cfing nhieu hon vfi ngupc lai. Chenh lech giCfa nPi it mua nhfit vfi nOl nhieu mua nha t cung nhu giOfa nfim mua nhilu vfi nam fl mua trong Ihdi ky 2000 - 2011 ed sU gia tfing dang k l so vdl trUde dd. Dang luu y nha t la hifin tupng mua tap Irung vdi cudng dp manh va lupng Idn da cd tan sua t xuat hien nhieu hPn la nguyen nhan chCi ye u lam cho loai htnh thien tai lu quel sat Id da t xua t hien ngfiy cang nhieu .

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.