Nhận định xu thế mùa mưa, bão, lũ năm 2015 và dự báo, cảnh báo thiên tai

Bài viết trình bày xu thế thời tiết thủy văn năm 2015; nhiệm vụ trọng tâm trong dự báo và cảnh báo thiên tai năm 2015. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết để nắm chi tiết hơn nội dung nghiên cứu. | Nhận định xu thế mùa mưa bão lũ năm 2015 và dự báo cảnh báo thiên tai Thuc tieh - Kinh nghiSm INhan djnh xu the mua mua bao lu nam 2015 va dU bao canh bao thien tai O HOANG DLTC C I O N G Trung tdm Dff bdo Khi tffdng thOy vin Trung ffdng Nhan djnh xu the thdi tiet ed kha ndng den mudn hOn so vdi theo eDa mua khd tQ thang 5- thuy vdn r1dm2015 TBNN IQc trung tuan thdng 5 . 9 2015 lopng ddng ehly Iren cdc Bao vi dp thip nhiet ddi LQpng mua d khu vye Nam Bp sdng d Trung Bd Tdy Nguyen tidp Trong dilu kien EI Nino do bdo Tdy Nguyen va Binh Thudn d e tye thieu hut so vdi TBNN tU 30 - d eudng dp yeu dd n Irung binh thdng 5 6 va 10 2015 phd bid n 60 cd ndi hut hdn rieng cac nhung ed I h l keo dai den cudi thd p hon TBNN. Cae thdng 7 8 tinh d Nam Trung Bp thieu hiJt tU ndm 2015 du bao ndm 2015 se vd 9 2015 ed lUpng mife dao dpng 60 - 95 . d ha luu nhieu sdng se d khoang 9 edn bdo ATND hoat d mQc xd p xi TBNN. MDa mife d xual hien myc node thdp nhat ddng trdn Biln Ddng TBNN Tay Nguyen Nam Bp va Binh trong chuoi sd lidu quan trae eung khoang 12 edn vd khoing 3-4 Thudn ed khi ndng se kel thUe thdi ky hoac thap nhdl lich sQ con bdo ATNO s Inh hudng tnie sdm hon so vdi binh thQdng. Tinh trang khd han thieu node tiep den ddt lien nudc la TBNN la ThOy vdn Bic Bd Lu lilu xdm nhdp mdn sau vdo vDng cQa 5-6 con . man xuat hien dDng thdi ky va Idn sdng ttep tue xay ra tren didn rdng Nhidt dd ning ndng TQ hon ndm 2014. Khu vyc Bae Bp d edc tinh Trung Bd vd keo ddi tdi thdng 5 din thdng 10 2015 Nin ed kha ndng xay ra 2 - 3 dpt 10 ldn. thdng giQa 9 2015. Han hdn tai nhiet dp trdn pham vi todn qud c Oinh lu ndm se xud t hien theo quy mdt sd huydn thudc d c ilnh Nam phi bidn eao hdn TBNN IQ ludt chung khoing eudi thdng 7 Trung Bd d t h i d mQc khde lidt d khoing 0 5-1 0 0 ridng edc ddn ddu thdng 8 2015 va tuong khu vye Tdy Nguyen da d moa thdng 7 8 vd 9 2015 nhiet dp d duong dinh lu ndm 2014 trdn d c chuyln mua nhung lopng khdng khu vuc Nam Trung Bd Tdy sdng chfnh d thupng luu he Ihdng .

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.