Những biểu hiện ban đầu của biến đổi khí hậu đến khu vực ven biển Nghệ An

Bài viết trình bày một số biểu hiện liên quan đến biến đổi khí hậu toàn cầu và ở Nghệ An; lý giải nguyên nhân xâm nhập mặn, xói lở và bồi lắng bờ biển ở Nghệ An; một số giải pháp ứng phó với các hiện tượng liên quan đến biến đổi khí hậu. | Những biểu hiện ban đầu của biến đổi khí hậu đến khu vực ven biển Nghệ An NGHl NCClU-11 A0f gt dl 11110116 siia m ii mn Biu m BIEN m KHi H4U SEN KHU VUC VEN WBi NGHE AN Dao Khang Ph m Vu Chimg Trudng Bai hgc Mnh 1. B t vdn de de CO y nghia sdng con quot 3 . Thdng 12 1998 Viet Nam Bidn ddi khi hdu BDKH dugc hidu lada tham gia Nghi dinh Kyoto va chinh thiic ky vdo sg nong Idn cua khi quyen gdy hipn tugngthdng 9 2002. Nam 2007 Vigt Nam da cdng bd Chidn eye doan di thudng cua thdi tidt nude luge qudc gia vd phdng chdng thich nghi va gidm nhe bidn ddng do bang tan tgo ndn nhiet caothien tai ddn nam 2020 SRV 2007 nam 2008 cong han binh thudng tgi hdu hit cac khu vgc bd Chuong trinh myc tieu qudc gia iing phd vdi BDKH dan theo 1 . tren be mat trdi dat. Do cdc hien tugng nay dien ra khdng theo quy ludt khoa hgc Dia Tgi Nghd An chua cd nhieu bidu jhiOn ca sddl xac ly Igi chi ra rdng trdi ddt da trdi qua nhidu nhdn tac dOng rd ret cua BDKH. Tuy nhidn theo cdc phen ndng - Ignh khac thudng vgy md nhd khoa hgc nhiing vung da dugc cdnh bao trong do con ngudi va thd gidi sinh vat vdn tdn tgi cd Vipt Nam va idling vung da bi thidt hgi do BDKH phdt triln din ngdy nay. iKieu lap lugn gdy ra thi trong nhiing nam tdi se bi thidt hgi ngng hon mai tinh ngyy bipn su ndng len todn cdu cdn nhiing vung chua bi thidt hai khdng cd nghia la sS roi se qua di nhu da timg qua di nhilu Idn binh an. Tir nhiing ibilu hidn ban diu Hen quan din ti-ong lich su 4 6 ti nam tdn tgi cua trai dat BDKH trdn dia ban tinh N d An bdi bdo de da hinii thanh tu tutog Chu quan ciia xuat khuydn cdo i dp iing phd vdi hi n tugng ndy khdng it ngudi ve tai bidn mdi tirrdng c trong kha n ig cd the theo quan diim cua khoa hpc hdnh tinh nay. Dd cd nhidu hdi nghi Dia ly. thugng dinh vd BDKH vd hipu ung nhd 2. Mgt s6 bilu hl n lign quan din BDKH toan c u kinh. nhu Nghi djnh thu Kyoto li amp i quan va d Ngh An din chuong trinh khung vd BDKH ciia . M t sd biiu hi n liin quan din BDKH toan Lidn Hi Quoc vdi mgc tidu cdt .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
116    4    1    22-02-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.