Nông nghiệp với biến đổi khí hậu: Cơ hội và thách thức

Bài viết trình bày nghiên cứu về nông nghiệp với với biến đổi khí hậu cũng như các cơ hội và thách thức; từ đó có những biện pháp nhằm đẩy mạnh ứng phó với biến đổi khí hậu trong nông nghiệp. | Nông nghiệp với biến đổi khí hậu Cơ hội và thách thức PHAT TRIEN BEN VCfNG Ik ong nghiep VOT bien doi khi hau Cc hoi va thach thtpc D Dung Minh NHU NG NAM GAN DAY BIEN OOI KHI HAU BA THE HIEN TAC DONG NGAY CANG XAU DOI VOI NU OC TA. NHIEU HIEN Tl ONG THOI TIET Cl C DOAN NHU BAO LON NANG NONG GAY GAT LU QUET NGAP LUT HAN HAN GAY THIET HAI LON VE TINH MANG CON NGL OI CUA CAI VAT CHAT DONG THOI THACH THU C NGHIEM TRONG SLT PHAT TRIEN BEN VU NG CUA NGANH NONG NGHIEP. Can han 900 trieu USD chat thai chan nuoi chie m 11 9 . Pho Tong Cyc tru jng Thiiy de irng pho v6i bien doi Cac d a n h gia b u o c d a u ve tac san P h a m Anh Tuan chia se khi hau d p n g ciia BDKH doi voi n g a n h k h o n g chi tren da t hen hi n Vi t N a m d a n g xe p t h u 13 trong trpt Viet N a m cho tha y t u p n g thay doi nhiet dp d o m a n trong so 16 quoc gia phai h i i n g tong san l u p n g n g a n h trong trpt n u o c bieh bao lu se gay anh chiu tac dQng n a n g ne n h a t cua CO the giam 1 - 5 n a n g sua t cac h u o n g rat Idn de n t h a n h p h a n bieh doi khi h a u BDKH . Theo cay trong chinh co the giam de n loai ca CO ca u miia vu n g h e khai t h o n g ke cua Bp NN amp PTNT 10 chiu tac d p n g n a n g nha t la thae n g u cu khai thae va tinh trong nhijng n a m qua 6 n u o c ta san xua t liia. quot Du bdo cho thay de n m a n g n g u dan. Do v y can phai phat thai khi nha kinh tu n o n g ndm 2100. vyea liia dong bdng sdng CO djnh h u o n g bien p h a p p h a t nghidp van chie m ty trpng cao Cieu Long DBSCL co nguy ca mdt trien thiiy san phii h p p thich nha t 43 1 . Trong d 6 p h a t thai di 7 6 trieu tdnlndm tteang duang u n g vdl BDKH. Mat khac suy tir canh tac liia n u o c chie m 57 5 halt 40 tdng sdn lugng luang thoai moi t r u o n g n u d c cimg s u tir si gt diing da t n o n g n g h i e p thiec quot - Pho Cyc t r u o n g Trong trpt khac nghiet o i a thdi tie t khi h a u chie m 21 8 tir chan nuoi va P h a m D o n g Q u a n g canh bao. da dan deh b i m g phat nhieu djch r -----

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
28    75    3    16-04-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.