Quản lý bền vững tài nguyên nước trên quan điểm nước ảo

Bài viết trình bày quản lý bền vững tài nguyên nước trên quan điểm nước ảo: nước ảo trong sản xuất lúa gạo, ngô, cà phê; áp lực nguồn nước khi xem xét trên quan điểm nước ảo; quản lý nước trên quan điểm cân bằng lượng nước ảo. | Quản lý bền vững tài nguyên nước trên quan điểm nước ảo Nghien ciiu - Trao d5i Quan iy ben virng tai nguyen nudic tren quan fliem nuac ao O PGS. TS. TRAN HONG THAI Ll ONG HCfU D O N G HOANG MINH TUYEN Vien Khoa hgc Khi tUdng Thdy van va Mdi trudng N udc ao Id mdt khai niem khdng mc nhung cdn la lim. Hien nay d nhiiu qudc gia va vung lanh thd trong dd cd Viet Nam qua trinh sCt dung nudc mdi chi nhin vio lupng nudc sCrdung thue tetao ra san pham chd chim xem xet din lupng gian tiip can di tao ra sin pham do - quot nudc ao quot . Theo nha kmh te Tony Allan qua nay cung eho thay tong dau eua ngd trung binh d trung du va Vien Dai hpc Luan Odn nudc ao an nude giua eac vung bie n doi Mien nui phia B l e cao nhat ea la lupng nude can thiet de san manh thap nhat la khu vuc Ddng nudc khoang 1500 m tan. Trung xuat mdt dPn vj san pham hang bang Bac Bd OBBB khoang td du mien nui phia Bae eung vdi hda nd khdng thye s u ed trong 1700-1800 m3 tan. Cac vung Tay Nguyen la 2 vCing san xuat san pha m hay hang hda. Nudc ao thudc Trung Bp Tay Nguyen va ngd chill yeu Dau an nUde eilia gom 3 thanh phan. Nude xanh la Ddng Nam Bd DNB da u an ngd d Tay Nguyen chf vao khoang la lupng nudc ton that do bd c nudc len den tren 2500-2800 1200 m3 ta n tha p hon da u an thoat hdi nude xanh lam la lupng 21m3 ta n eao nhat la vung Nam nude trung binh ca nude. Cac nudc tudi va nude xam la lupng Trung Bp NTB dat khoang 3200 vung khac cd da u an nude trong 1 nudc pha loang chat d nhiem. m3 tan. So vdi vung DBBB thi ddn vj san pha m ngd giao ddng td Tinh t o a n c h o Viet Nam vung Nam Trung Bp lupng nudc 900 den 1300 m tan. td ng dau an Xet tren pham vi 7 vung kinh bd c thoat hoi trung binh trong qua nude san pham ngd hat trung binh te cilia nudc ta da tinh toan dupc trinh sinh trudng gap khoang 2 eua Viet Nam vao la 1321 m tan lupng nudc ao cho lua gao ngd lan trong vu mua va 1 8 lan trong Ket qua nay xap xi vdi da u an va ca phe eilia cac VLing n h u sau vu ddng xuan day chinh la 1 nude cCia ngd hat

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.