Quản lý khí tượng thủy văn, biến đổi khí hậu

Trước tác động ngày càng nặng nề của biến đổi khí hậu, nhiều địa phương đã tăng cường công tác quản lý khí tượng thủy văn, biến đổi khí hậu, chủ động sử dụng ngân sách cho hoạt động này. Bài viết trình bày thực trạng công tác quản lý khí tượng thủy văn, biến đổi khí hậu và chú trọng các giải pháp nhằm hạn chế ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, thiên tai gây ra. | Quản lý khí tượng thủy văn biến đổi khí hậu ThUc tiln - Kinh nghiem Quan ly khi tiiUhg thiiy van bien ddi khi hau O NGUYEN MAN Trung tdm Khi ttfdng Thuy vdn Qudc gia T rudc tdc d0ng ngdy cdng n ng ni cda BDKH nhiiu dfa phtfdng da tang cudng cdng tdc quan iy KTTV BDKH chu dgng sddgng ngan sdch cho hogt dgng nay. Tuy nhien trong triin khai nhigm vg cdn nhiin khd khdn vddng mic cdc dja phddng dn chu trgng hdn nda trong cdng tic ndy nhit id vigc triin cdc quy dfnh cua Lugt KTTV nam 2015. ThUc trang cdng tac qudn ly s6 kiem tra xQ phgt theo quy Sd TN amp MT eae tinh da phd i Sd TN amp MT cac tinh thanh dinh. Tuy nhien trong ndm 2016 hpp vdi Cyc KTTV amp BDKH trong phd trong vide xQ ly d c v i n de sy phdi hpp trong gi amp i quydt ede vide hQdng ddn thye hien eac vd xdy dyng di chuyin ndng VPHL an toan ky thuSt edng trinh hogt ddng gi amp m nhg phat th amp i dp hay vi phgm hanh KTTV cua cdc tinh thdnh phd KNK phQ hpp vdi c amp c didu kidn lang VPHL an todn ky thuat ddi trye thude Trung Udng vdi cac cd KT-XH bao gdm cdc hoat dpng vdi eae trgm KTTV. Trong d c quan KTTV da tQng bUde dupe theo CDM cDa ede dja phQdng ndm qua thue te v l VPHL an quan tdm triln khai kjp thdi. CLing nhQ phdi hpp chdt ehe trong todn ky thudt cac trgm KTTV tren cae dja phQdng da chl dao cdng tae kilm tra danh gia vide toan mang lUdi vdn didn ra kha thQc hien npi dung nhiem vy tuan thD cac quy djnh ddi vdi cac pho bidn. MQc dp vi phgm hanh dype ThD tudng Chfnh phu giao hogt dpng theo CDM. Trong lang ky thugt eua d e trgm khf trong cac Quydt djnh quy djnh chi khudn khi ChUdng trinh Mye tidu tupng cd nhieu d p dp khae tid t vd d p dd rDi ro thidn tai vd Qng phd vdi BDKH va Tdng nhau. Vigc giai quydt d e VPHL Quyet djnh quy djnh vd dy bao trQdng xanh giai doan 2016-2020 ky thuat edng trinh KTTV cDa c amp nh bao va truyen tin thidn tai. UBND cac tinh Sd TN amp MT lien trung uong tren dja ban tinh edn Ddi KTTV tinh da to chQc theo ddi quan phdi hpp vdi Cyc KTTV amp gap khd khan do cdng trinh xay .

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
26    74    2    15-06-2024
34    463    5    15-06-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.