Quản lý tổng hợp tài nguyên nước lưu vực sông Ba trong bối cảnh biến đổi khí hậu

Bài viết trình bày một số đặc thù về tài nguyên nước lưu vực sông Ba; đề xuất một số nội dung chủ yếu cần lưu ý trong quản lý bền vững tài nguyên nước lưu vực sông Ba dưới tác động của biến đổi khí hậu. Để nắm chi tiết hơn nội dung mời các bạn cùng tham khảo bài viết. | Quản lý tổng hợp tài nguyên nước lưu vực sông Ba trong bối cảnh biến đổi khí hậu KHOA HQC CÒNG NGHÉ QUÀN LY TÓNG HOP TÀI NGUYÉN NU QC LU U VU C SONG BA TRONO BÓ CÀNH BIÉN DÓI KHÌ HÀU TS. LE Btì quot C THUdNG Truàng Bgi hgc XD Mien Trung 1 om tat Quàn ly tóng hgp Tài nguyen nuàc luu vgc song nói chung va luu vuc song Ba nói riéng trong bòi cành bién dèi khi hgu là vàn de bue thiét hién nay eàn phài thgc hién de quàn ly va su dung tài nguyen nuàc ben vìtng cho càc luu vgc song. Bài bào này de xuàt mgt sé ngi dung chù yéu càn luu jJ trong quàn ly ben vùng tài ngi èn nuàc luu vuc song Ba duài tàc dóng cùa bièn dèi khi hàu. Tir khoé Quàn ly tòng hgp tài nguyen nuàc Lim vgc song Ba Bièn dèi khi hgu Abstract Integrated Water Resources Management IWRMjfor a river basin in general and for the Ba river basin under the climate change in particular has become an urgent matter. This is a new problem must to be solved in order to again sustainable water resources development in river basins. This report presented a proposai an integrated water resources for Ba river basin under the climate change. Keywords Integrated Water Resources Management IWRM Ba river basin Climate change ciing nhu eàc giài phàp eàn thiét de thyc hiOn Luu vge song Ba là mOt trong nhihig luu vue quàn 1 tÓng hgp tài nguyen nuóc. Do dò dà song lón ò nuóc ta va là luu vuc song lón nhàt này sinh nhièu vàn de trong khai thàc su dgng khu vgc ven bièn Mièn Trung co vai trò quan làm suy thoài tài nguyen nuóc va già tàng màu trpng trong sg phàt trièn kinh té xà hpi an ninh thuan trong viOc phàn bo nguon nuóe gitìa càc quòc phòng cùa eà nuóe. Phan lón diOn ti ch luu ngành càc hO su dyng nuóc giùa càc dia vgc thupc dia phàn 3 tinh Già Lai Dàk Làk va phuong trèn luu vgc nhùng van de này càng tró Phù Yèn. So vói càc lim vyc song Idiàc biOn nén phùc tgp hon duói tàc dOng cùa bién dói khi trang va dièn bién tài nguyen mòi truòng trèn bau. Truóe thgc trang nhu trén nghién cùu quàn luu vuc song Ba mang net d trung

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
223    1    1    23-05-2024
250    1    1    23-05-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.