Quy hoạch đô thị vùng ven biển Tây Nam thích ứng với biến đổi khí hậu

Bài viết trình bày về quy hoạch cấu trúc không gian đô thị và các giải pháp kiểm soát sử dụng đất đô thị vùng ven biển Tây Nam thích ứng với biến đổi khí hậu; phân tích các cấu trúc đô thị ven biển hiện nay trong bối cảnh biến đổi khí hậu. | Quy hoạch đô thị vùng ven biển Tây Nam thích ứng với biến đổi khí hậu Quy hoach do thj vung ven bien Tay Nam thich ufng vdi bien doi khi hau Urban planning in the Western coastal zone of the Mekong Delta adapting to climate change Ngay nhan bai 16 02 2017 Ngay sift bai 24 3 2017 Pham Thanh Huy Ngay chap nhan dang 5 4 2017 TOMTAT 1. Gidi thieu chung Vai t h i p k gan day BDKH da va dang cd Noi dung cua bai bao de cap deh quy hoach cau triic khdng gian do thi va cac giai nhung bieu hien t i c ddng manh me tren quy phap kiem sodt sii dung dat do thi vung ven bien Tay Nam thich iing vdi bien doi md toan cau. Cac nghien cifu cd tinh bude ngoat khi h u Tong hop khao sat va phan tich cac cau triic d6 thi ven biln hien nay trong nhu Bio c i o d i n h gia thil IV IPCC 2007 Nghien cifu ciia Ngan hang T h i gidi 2007 va b6i c5nh biln d6i khi hau phan loai thanh cac nhom do thi dac trilng tai viing ven cac Kjch b i n BDKH cho Viet Nam 2009 2012 bien Tay Nam nhii do thi sat biln do thi gSn biln va do thi ven bien ngap man. tat c i da chi ra rang Vt t Nam quot dac bi t d l bi tdn PhSn tich si tac dpng cua bien doi khi hau len cau true d6 thi vk nguoc lai. Tr6n ca thuong bdi nhOng anh hUdng bat l 2. Tam nhin cau trilc khdng gian do thi viing ven bien Tay Nam e-r- Bo thich ling Bien ddi khf h u Trong qua trinh phat trien cic yeu td chii yeu ciia dd thi c l u tnic do thj td chiic khdng gian dd thj sir dung dat mgt dd x i y dung giao thdng khdng gian xanh va sir dung nang luong trong dd thj chiu tac ddng ciia BDKH va chinh cic y l u td t r l n cung se i n h hu dng d i n su gia t i n g BDKH 9 . Cic y l u td chinh cd t i c ddng l i hinh thifc dd thi sir dung dat va khung phat trien ben vifng ciia d d t h j . Theo Kahn 2006 sU t i l n hda ciia c l u trdc khdng gian d d thi trong bdi canh do thi hda toan cau cho th y cau tnic dd thi q u y l t dinh h i l u q u i sU thich Ung BDKH ciia cac dd thi. Lujia 2009 cOng cho r i n g cau true khdng gian dd thj ven bien ddng thdi ciing t i c ddng

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.