Sử dụng các nguồn lực tài chính ứng phó với biến đổi khí hậu toàn cầu ở Việt Nam

Bài viết trình bày thực trạng sử dụng các nguồn lực tài chính ứng phó với biến đổi khí hậu toàn cầu ở Việt Nam; các quỹ quốc tế, chương trình quốc tế, chương trình hỗ trợ tài chính cho chương trình mục tiêu quốc gia về ứng phó với biến đổi khí hậu, các nguồn vốn song phương và đa phương . | Sử dụng các nguồn lực tài chính ứng phó với biến đổi khí hậu toàn cầu ở Việt Nam NGHIEN Cljru TRAO DOI sg 01 162 -2017 Su- dung cae ngudn lyc tai chmh ihig pho vol biln doi khi hau toan c5u 6- Viet Nam Nguyen Thi Thu Hutrag Svr dgng ngudn luc tdi chinh hiiu qud de thich d ng v amp i bien ddi khi hdu amp cdc nu amp c la rat quan trgng tron dd cd Viet Nam. Bdy la mpt ly do rat quan trgng cho vi c tim kiim cdc giaiphap di su dgng cdc ngudn luc tdi chinh cho thich ung biin ddi khihgu mpt cdch hifu qud hffn amp Viet Nam trong tuffng lai Tir khoa bien ddi khi hdu ngudn luc tdi chinh cdc quy quoc te ODA NS quoc gia. ABSTRACT Important to promote the using financial resources efficiently to cope with climate change in countries including Vietnam. This is a very important reason for finding solutions to use the financial resources for climate change adaptation more efficiently in the future in Vietnam. KcjTvords climate change financial resources international funds ODA state budget THUC TRANG SIJ DyNG hdi dan sir va td chirc cdng ddng Viet Nam la Chuang trinh ho trg CAC NGUON L y c TAI CHINH ngudn luc de thuc hien cdc du dn ung phd vdi BDKH. GFDRR UNG PHO VCn BIEN DOI KHI boat ddng cdng ddng trong bdo hd trg 3 du an lai Viet Nam vdi HAU TOAN CAU O VIET NAM ve mdi Irudng va phdt trien sinh tdng sd tien vao khodng 4 5 Cdc q u i quoc te ke ben vung dua vao qudn ly vd trieu USD bang viec cho vay Quy mdi iru amp ng loan cau sir dung ben vung tai nguyen vdn cho cac cdng trinh ve co sd thien nhien. Dac biet vdi co chi ha tang qui md nhd nhiim giam Quy Mdi Irudng lodn cau tai trg nhanh chdng than thien thieu linh de ton thucmg do thien GLF dugc lhanh lap dl giai cdng khai va minh bach trong lai Ngoai ra GFDRR cung cap quycl cac van de mdi irudng chu ky GEF 4 2007-2010 SGP cdc thdng tin ve thdm hga khi loan cau bao gdm 83 quoc gia Viet Nam da lai trg 57 du an cho hau cac boat ddng thich img thitnii vicn. Thdng qua Chucmg cdc td chirc xa hgi dan su va Id vdi BDKH GNRRTT dugc ho .

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
1    30    1    01-02-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.