Tác động của biến đổi khí hậu ở miền núi vùng cao phía Bắc Việt Nam: Thực trạng và giải pháp ứng phó trên cơ sở khai thác tri thức bản địa của các dân tộc thiểu số

Bài viết trình bày tổng quan khu vực miền núi phía Bắc Việt Nam; tác động của biến đổi khí hậu và thiên tai đến khu vực miền núi vùng cao; một số khía cạnh của tri thức bản địa đồng bào các dân tộc vùng cao có giá trị trong việc ứng phó với biến đổi khí hậu. | Tác động của biến đổi khí hậu ở miền núi vùng cao phía Bắc Việt Nam Thực trạng và giải pháp ứng phó trên cơ sở khai thác tri thức bản địa của các dân tộc thiểu số T a c dpng cua bien doi l64 Nghiin cihi Ddng Nam A 8 2014 Hd Giang Cao Bang Lang Sdn Lao Cai Dong Bac ciing la khu vUc co hdn 30 Bic Kan Quang Ninh Yen Bai Tuyen d i n tdc anh em cimg chung sdng vdi sd Quang Thdi Nguydn Phd Thg va Bac dan g i n 10 trieu i d i chiem trdn 40 Giang. Ddy la khu vifc cd nguIn tai nguyen dan so toan qudc. Cu ddn thugc cdc nhdm khoang san gidu nhat ca nUdc vdi chung ngon ngi Tay - Thai Mdng - Dao Nam A loai phong phu va trfi lUdng ldn nhfl than - Ka dai Viet - Mudng . ti tan ddng apatit thid c s i t . . . Day cung Tieu vung tU nhiin vd kinh ti - xa hpi la khu vifc cd dilu kien phdt trien cdy ndng Tdy Bdc bao gdm cac tinh Lai Chau Dipn nghigp vd cdng nghigp va chan nudi dai Bidn Sdn La Hda Binh. Toan vung cb gia sue. Tilm ndng du Hch ciia vung nay dien tieh tU nhien la km dia hinh eung khd giau cd va to ldn nhU Ha Long chia cat hiem trd da dang vdi cdc thui Bac Pd Tan Trdo Ba Bl . lung nui cao cao nguyen. Cdc sdng ldn nhu sdng Da sdng Ma cd tiem nang thiiy Phan ldn dia hinh d tilu vung Ddng dien khdng nho. Day cung Id khu vifc cb Bic cb dd cao tnmg binh. Dpe theo bign nhieu md kim loai mau quy hiem nhd gidi Viet - Tnmg ciia tieu vung Ddng Bic ddng thie c niken da quy. Tilu vung ndy cd son nguyen da Ddng Vdn - Lung Cu cd dudng bign gidi vdi Lao 600 km vd vdi nhilu day nui cao trgn 1500 m nhi Tdy Trung Qudc 300 km. Cdn Linh 2419 m Kieu Lieu Ty 2402 m Mdu Sdn 1541 m Nam Chau Lanh Dai bp phan dien tich lanh t h i Tiy B c 1506 m Tam Dao 1591 m . cac day la dia hinh nui cao vd chia cat sdu. Db Id ndi hinh canh cung Sdng Gam Ngan Sdn cdc cao nguyen Ta Phinh Sin Chai Sdn Bic Son Ddng Trilu. Mdt so canh ddng La Mde Chau vd la nhfing day niii dpc gida nui cd dien tich rpng tddng ddi bdng theo bidn gidi Viet - Trung Viet - Lao vdi phang dan cd ddng due ndng nghiep tru dinh eao tii

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
284    92    3    16-06-2024
12    102    2    16-06-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.