Tác động của biến đổi khí hậu đối với sản xuất nông nghiệp ở đồng bằng sông Cửu Long

Bài viết trình bày biến đổi khí hậu với đồng bằng Sông Cửu Long; ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến sản xuất nông nghiệp từ đó đề xuất một số giải pháp hạn chế tác động của biến đổi khí hậu đến nông nghiệp tại đồng bằng sông Cửu Long. | Tác động của biến đổi khí hậu đối với sản xuất nông nghiệp ở đồng bằng sông Cửu Long DIA PHUONG 7l J TAC DdNG CUA BIEN DO KHI HAU DOl V0I SAN XUAT N D N G NGHIEP Ql DdNG BANG SONG COU LONG Le Quang Tn Vien tn dng Vign Nghien ciiu bien ddi khi hgu TrUdng Dai hoc Can Tho NhQng nam gin day cac hien tUdng thdi tiet ci c doan nhU han han lu lut xam nhap man nirdc bien dang. dang khdng ngiTng gia tang tai nhieu tinh thanh pho. Doi vdi Dong bang sdng Ciiu Long DBSCL vung san xuat ndng nghiep trong diem cua ca nUdc hnh ht dng cua nhQng hien ti dng thdi tiet cUc doan nay iat cang nghiem trpng. Bi n Ooi khi hau 8di vffi OBSCl hufing nang nhit. Khi nudc bien ding tic ddng cua bidn ddi khi hiu co the cao 1 m Udc chUng 5 3 dien tfch lam kim ham cic ke hoach phat triln DBSCL nam d cudi dong chiy tu nhidn 10 8 din sd 10 2 GDP kinh te - xa hdi cOa cic dja phUdng. ci a sdng Mekong trUdc khi dd ra 10 9 viJng dd thj 7 2 dien tfch Do dia the nam d vung cudi ha lUu Biln Ddng va mpt phan nhd ra Vjnh ndng nghidp v i 28 9 vijng dit thip toan bd dong chiy lu tQ thUdng nguon Thii Lan. Diy l i mdt vung dat thap se bj inh hudng. Rui ro d DBSCL tran vd viing DBSCL qua hai nhanh v i bang phang cao dp trung binh bao gdm c i han hin v i 10 lyt se gia sdng Tien sdng Hau v i phan tran bd phd bidn tQ 1 ddn 2 m so vdi mUc tang vdi cic tran mua cd cUdng dp chiy trdn dat lien vupt bien gidi giQa nudc biln dUdc boi tu bdi phij sa cCia cao va cic ngiy han keo dii. TU nim Campuchia va Viet Nam lim ngip sdng Mekong. Vung ddng bang cd 2009 Trung tim START vung Ddng nhieu vung dat trung chij yeu l i vung didn tich gin 4 trieu ha km Nam A Dai hoc Chulalongkorn Thai TQ giic Long Xuyen - Hi Tien vung trong dd cd tren 2 4 trieu ha dit canh Lan v i Vien Nghien cUu bidn ddi khi Dong Thap MUdi va viJng trung glOa tic nong nghiep v i gan 700 ngan ha hau Trudng Dai hpc Cin Thd da hai nhinh sdng Tien - sdng Hiu. Mua dat nudi trdng thuy san. Vung dat niy phdi hdp chay thC md hinh khf hiu lu bat dau tQ .

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.