Tác động của thảm họa thiên tai tới các quốc gia Đông Nam Á

Bài viết xem xét những tác động mà thiên tai đã gây ra trên các bình diện kinh tế, xã hội và chính trị đối với các quốc gia Đông nam Á. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết để nắm chi tiết hơn nội dung nghiên cứu. | Tác động của thảm họa thiên tai tới các quốc gia Đông Nam Á TAC DONG CUA THAM HQA THIEN TAt Tdi CAC QUOC GIA DONG NAM A 1 amp PHlJdNG H 6 A quot D d n g N a m A Ddng Bfc A vd Thdi ttn i hfai haa thidn nhidn da t i n tai T sang hdnh vdi xa hai ladi ngttdi vd hdu qud do nd gay r a khdng thua kem so Dflang thi ti le thidn tai d khu vtte .1 Nam A chilm h a n 36 trong dd cd nh leu thidn tai ldn vdi sflc tan phd khflng kh . i. vdi hdu qua chien tranh. Trong nhflng da xay ra d khu vttc nhtt tr n sdng thfa thdp k gfa day do mdi trttdng sfah ihdi nam 2004 d Xn Dd Dttdng bao Nargis S 1 tofa cau vd khu vttc ngdy c t a g suy thodi Myanmar ndm 2008 sidu baa Hai Yin Idm cho khi hau thdi tie t diln b i l n b amp ndm 2013 4 PhiUppines. thttdng phflc tap thidn tai ngay ctog khd c Uet khd Ittdng gay ndn nhttng thidt hai Bdi vilt ndy tdp trung xem xet nhQng ndng v l ngttdi va tai sfa fah httdng tdc dOng md thien tai da gdy ra tren b a khdng nhe den phat t r i l n Mnh t l - x a btoh didn kinh t l xd h l i vd chfah tri. hdi quoc phdng - an ninh cua nhilu nttdc. 1. Tac d amp ng d6 n p h a t t r i i n Wnh t amp Nguyen n h t o dfa d i n cdc tham hpa thidn nhien cd nhieu song theo nhieu ehuydn Theo sd Udu md ESCAP dtta ra tinh ttt gia mot treng nhulig nguySn n h t o chfl nam 1970 d i n n a m 2013 thidt h i do yeu gay ra tham hoa thien nhidn Id bien thidn tai gay ra cho khu vttc Ddng Nam A dli khi hdu. Id 91 ti USD tttang dttong vdi 0 36 ting GDP cua cac qud c gia trang khu vttc trong Theo t h i n g kd cua Uy b m Kinh t l Xa khofag thdi gian ndy. Cd t h l ndi mflc hdi chau A-Thdi Binh Dflang cua Lidn Hop thidt hai md thidn tai gdy ra cha n l n kinh Quae ESCAP ttt ndm 1970 den 2014 t l d cac nttdc Ddng Nam A chi thap hfln khu vttc Ddng Nam A da phdi d l i mdt vdi cdc nfldc Nam vd Tdy Nam A khi thidt hai tr n thidn tai trong t i n g so v l kinh t l cfla khu vttc ndy da thien tai t r t a thidn tai trdn t o t o chau A vd Thdi gay ra Id 0 37 GDP. Trong khi dd mttc Binh .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.