Tác động của thiên tai và biến đổi khí hậu đối với các cộng đồng dân tộc thiểu số phía Bắc – Nhìn từ lăng kính giới

Bài viết nghiên cứu sự khác biệt giới hay bất bình đẳng giới dưới ảnh hưởng của thiên tai và biến đổi khí hậu dựa trên các yếu tố văn hóa, kinh tế, xã hội và thể chế. | Tác động của thiên tai và biến đổi khí hậu đối với các cộng đồng dân tộc thiểu số phía Bắc Nhìn từ lăng kính giới NghiSn ciiu Gia d i n h v a G i d i So 2 - 2 0 1 3 Tac dong ciia thien tai va bl6 n 6 khi hdu doi vQfi cong dong dan toe thieu sd phia Bac - nhin tir lang kinh gl6l Pham Thu Hien Hoc vifn Chinh tn - Hanh chinh Qu6c gla H6 Chl Mmh Tdm tat Bai viet dua tren ke t qua nghien ciiu ve Tac dong ciia thien tai va bidn ddi khf hau ddl vdi cpng ddng dan toe thieu so phfa Bac dUdc thUc hien vad thang 7 nam 2011. NhiJng phat hien ciia nghien ciiu chd thay trdng khi cuoc sohg ciia ca phu nii va nam gidi dan tpc thieu so ci dia ban khao sat deu bi anh hucing kha ro bdi thien tai va bie n ddi khf hau thi tfnh di bi ton thUdng va nang lUc thfch iing vdi bien ddi khf hau cua phu nii va nam gidi la khac nhau. Su khac biet gidi hay ba t binh dang gidi dudi anh hUcing cua thien tai va bien ddi khf hiu dUdc khdet sau bcfi sU dan xen cua nhieu yeu td van h6a kinh te xa hoi va the che. Do vai tro gidi truyen thohg phu nii co xu hUdng de bi ton thuTdng hdn nam gidi khi sd sanh trdng ciing mpt dan tpc. Nghien CTJfu ciing chi ra vai trd va nhiing dong gop cua phu nii trong nhiing n6 lUc giam riii rd va thich Ung vdi bien ddi khf hau. Txi khda Gidi Khac biet gidi Bien doi khf hau Gidi va bien doi khf hau. Bai vie t la mdt phan cua kdt qua nghien cuu vl Tac ddng cua thien tai va bidn ddi khf hau BDKH dd i vdi cdng ddng dan tdc ihilu sd phfa Bac duac thuc hien vao thang 7 nam 2011 U ong khudn khd Chuang trinh Tang Pham Thu Hien 57 cudng su tham gia ciia cac td chirc xa hdi trong xoa ddi giam ngheo va phat triln bin vthig cho cac cdng ddng dan tdc thiiu .so d viing nui phfa Bac Viet Nam CASI UI ciia Td ehu c CARE Intemational tai Viet Nam. Nhtrng phat hien ciia nghien cuxi cho ih y trong khi cudc sdng ciia ca phu ntr va nam gidi dan ldc thiiu sd DTTS d dia ban khao sat diu bi anh hudng kha rd bdi thien tai va BDKH thi tfnh dl bj tdn thuang va nang luc thi ch umg vdi BDKH ciia phu

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.