Tăng cường quản lý rủi ro thiên tai gắn với giảm nghèo ở Việt Nam

Bài viết trình bày một số vấn đề về mối quan hệ giữa nghèo và thiên tai, quản lý rủi ro do thiên tai gắn với giảm nghèo; thực trạng quản lý rủi ro thiên tai gắn với giảm nghèo ở Việt Nam. | Tăng cường quản lý rủi ro thiên tai gắn với giảm nghèo ở Việt Nam TANG ClTonVG QUAN LY RUI RO THIEN TAI CAN V6 I GIAM NGHEO 6 VIET NAM Vu Thi Hoai Thu Khoa Mdi tru amp ng vd Dd thi Trudng Dgi hoc Kinh te Qudc ddn Email thuvh@ Nguyen Hoang Linh Td chiec Luang thuc vd Ndng nghiip cua Lien Hiip Qudc tgi Viet Nam Email Ngay nhan 28 4 2016 Ngay nhan ban sua 4 10 2016 Ngay duyet dang 25 10 2016 Tom Mdi lien hi giita ngheo vd thiin tai da duac cdng nhgn tren todn cdu v amp i cdc bdng chimg vi tdn thdt vi ngu amp i vd thiit hgi kinh te do thiin tai tap trung chit yeu amp cdc nu amp c cd thu nhgp thdp vd trung binh. Qudn ly riii ro thiin tai cdn gdn v amp i gidm ngheo bdi vi gidm ngheo co the gidm thiiu khd ndng de hi tdn thuang vd tdng cuong khd ndng phuc hdi tru amp c thien tai vd thiin tai cd thi mang lgi nhitng ca hpi cho gidm ngheo. Cf Viet Nam cdc vdn de vi qudn ly riii ro thiin tai vd gidm ngheo chua dugc gdn kit v amp i nhau. Do do qudn iy riii ro thiin tai vd gidm ngheo cdn phdi gdn kit han nita thdng qua i thitc day cdc chinh sdch gidm ngheo hu amp ng vdo tdng cu amp ng ndng luc img phd v amp i thiin tai cho nguai ngheo ii tdng cuirng cdc hogt dpng citu tra khan cdp trong hoac sau thien tai vd iii tgn dung cdc ca hpi phuc hdi sau thien tai de tdi thiet viing bi thiin tai vd mang lgi ca hdi m amp i cho gidm ngheo. Tir khda bien ddi kbi hau giam ngheo quan ly nii ro thien tai Integrating Disaster Risk Management and Poverty Reduction in Vietnam Abstract The link between poverty and natural disasters has been globally recognized with the evidences of human and economic losses concentrating mainly in low and middle income countries. Disaster risk management should be linked to poverty reduction because poverty reduction will help minimize vulnerability and enhance resilience for affected people to the impacts of natural disasters and natural disasters can bring opportunities for poverty reduction. In Vietnam disaster risk .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
61    15    1    29-01-2023
12    27    1    29-01-2023
170    108    3    29-01-2023
3    14    1    29-01-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.