Thích ứng với biến đổi khí hậu tại các đô thị ven biển – Trường hợp đô thị Quảng Yên

Bài viết nghiên cứu đô thị hóa trong mối tương quan với biến đổi khí hậu tại Quảng Yên; tác động của biến đổi khí hậu đến kinh tế xã hội và môi trường; thích ứng của các cơ chế quản lý đô thị ven biển; thích ứng với biến đổi khí hậu theo phương thức quản lý đô thị ven biển. | Thích ứng với biến đổi khí hậu tại các đô thị ven biển Trường hợp đô thị Quảng Yên _ Th c tiSn - Kinli nghidm HIGH ONG V6l BI N D 6 KHf HAU TAI GAG D O THj VEN BI N Truong hap Uo thi Quang Yen O ThS. PHAM THj THU HA Dai hgc Ha Long uang Yin thugc tinh Q Quang Ninh dien tich 314 2 km nam trong vung kinh te trgng diem ven bien Vjnh Bac Bp ddng ihdi nam dgida ba thanh phd Idn la Ha Long Uong Bi vi Hai Phdng. Day la nd tap irung ddng dan cu vdi tdc dp phai tridn kinh te do thi hoa nhanh cung la khu virt de bj tdn thuang bdi BDKH. Do vay dinh gii cic tic ddng cua BDKH phan tich cich tiep can vi thich dng di lim rd nhdng vdn de ban che khd khin cua do th Quang Yin trin cdsddd de xuat nhung ggi y lien quan den xay dijng vi thut thi chinh sich thich Ung vdi BDKH gdp phan cung cip thong tin hd trp khu dd thj mdi KCN khu du lich phat trien cae KCN d e cum c6ng eho cic nhi hoach djnh chinh dupe hlnh thanh. nghiep vdi vj tri thuan lpi gan cdc sich va quan iy cic do thi ven Thj xa Quang Yen la do thj c i n g bien qude le va lien k l TP. Ha bien nudc ta. ven bien ed vi trf chie n lupe quan Long nguon nhdn lyc tifOng dli trpng cfla Quang Ninh loan bp ddi dao va quy dat xay dUhg c6n Dd thj hoa trong md i tuong ldn. Do vay ddy se la mdt trong dien lfch cfla thi xa Q u i n g Yen la quan vdl bien dol khi hau tai nhQng dd thj edng nghiep ven biln dong bang vd bai bdi bd bien ehay Q u i n g Yen tap tmng cao cfla tinh Quang Ninh dai hon 30 km vdi nhieu cfla sdng Q u i n g Ninh cd vj tri c h i l n bai trieu vjnh la ndi tni ngy cfla de thu hut eac nha dau trf trong Irfpe v l kinh t l QP-AN chfnh vi nhieu loai hai s i n cho gia tri kinh l l d c ITnh vtic Cdng nghiep che bl n vay viec nang e l p do thj la mdt eao dang dupc sfldung nudi trdng ndng lam ttiDy s i n va thyc phim trong nhflng nhidm vtj trpng tdm d n g nghiep nhe d n g nghidp san hai san va ning ngdp mdn. Tfl khi cfla linh. Tinh den ndm 2015 xuat hang Ueu dung cao d p cdng Uianh lap thi xa eho den nay ndm Quang Ninh la tinh ed

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
143    14    1    29-01-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.