Ứng phó với thảm họa tự nhiên trong bối cảnh biến đổi khí hậu ở Việt Nam

Bài viết trình bày thảm họa thiên nhiên và liên kết cộng đồng trong ứng phó với thảm họa thiên nhiên; ứng phó của cộng đồng với thảm họa thiên nhiên ở Việt Nam; gợi ý cho những giải pháp tăng cường liên kết, phối hợp các cộng đồng trong ứng phó với thảm họa thiên nhiên. | Ứng phó với thảm họa tự nhiên trong bối cảnh biến đổi khí hậu ở Việt Nam Ung pho tham hoa tu nhien. . v . trong boi canh bi n doi Uu Mu amp wm tima- V- . i . . . - V J Nguyin Danh S if Tdm tSfc Xa hoi loii ngudi ludn phai dli mat vdi cie tham hpa ty nhi@n THTN . Do tic dpng ciia biln 46 khf bau BDKH nSn cic THTN khic lift hon xiy ra vdi tan mi suat nhilu hon 1 d pham vi rdng hon. Tic dpng ctia BDKH d nudc ta ngiy cing tang vi theo dd cac THTN cOng nhieu hom gSy thijl bai lonhon. tfngphd vdi 11111 vudb I i il bet li dng phd ctia cpng ding. iJiig phd ctla cdng ding vdi THTN d mrdc ta bdn d n h -i si- nhimg a i m msnh nhu kinh nghiim sy cl kit cdng ding trong ddi phd vM Mlm nguy . nM mjng ludi td chtic xa hpi chfnh sich va sy hott ctia Nhi nudc edn cd uhtBIghja chl vl nbSn thlic hinh dpng cda nguM din quin IJ nhi nudc. Yiu k6m ttong hoach djiUP . tl chiic thvc hien chfnh sich lim cho yj c ling phd cdng ding vdi THTN d nudc ta Ihii gian qua chua phit huy dupc tit siic manh cila cic bin llSn quan. Tiillhda Thim hpa tvr nhien ling phd cdng ding lita kit cdng ding biln dli kbf b U. a. LMfrdia ludn di liln vdi nhiing mit rait tlti Oikv j chit vi tmh thin vd cilng to ldn writ q l Theo udc tfnh ctia quic tl v i Viet Nam kha ning chiu d mg v i khSc phpc cua ti chua kl thilt hji vl ngudi hing nam d ci nhan v i gia fflnh. Cng phd cpng tlong nudc ta thidn tai giy thipt hai tmjng dutmg vdi THTN Y I bin chat 14 m t d g l i khoing 1 5 - 1 3 GDP. Thien tai d nudc ta dOng x i hOi phin ting tnrdc Jioin c W has hi n nay khdng chi chii yiu li Ipt bao nhu tlnh huing nguy cap khd khan xiy r . trudc diy nila mi dJ md rpng hem nhilu do tic dpng ciia BDKH. Bd cling li mdt l-j do d nudc ta da cd nhttng nghiln loiiu - fe chd yeu din din sv ra ddi ctia Lujt Phdng ling phd vdi thim hpa trong dd cd THTN ching thien tai do Qudc H0i ban hinh nam nhung chtl yiu tip trung nhilu vSo qnfii Ijf 2013 thay thl Phip Ipnh phdng chdng l it nii ro thiSn tai hojc cic md Wnh ilitg phd bio mrdc dd ban hinh nim

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
8    76    2    18-07-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.